آمار کل " صادرات به" کشور (كنيا) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 877,500 39,842,410,050 Rls. 1,069,830 $
2 9 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 495,000 20,347,121,025 Rls. 571,725 $
3 11 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 351,500 15,831,789,827 Rls. 428,409 $
4 10 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 337,500 14,145,905,812 Rls. 389,812 $
5 1 1396 تبريز كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 382,500 13,613,456,025 Rls. 419,738 $
6 2 1396 تبريز كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 9,445,546,463 Rls. 291,151 $
7 3 1396 تبريز كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 247,500 8,591,982,300 Rls. 264,825 $
8 4 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 180,000 6,277,797,000 Rls. 192,600 $
9 5 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 157,500 5,453,785,575 Rls. 166,163 $
10 8 1396 تبريز كنيا 39012090 ک ک ک ساير: 112,500 4,267,915,312 Rls. 122,062 $
11 1 1396 تبريز كنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,757 744,382,116 Rls. 22,962 $
12 6 1396 تبريز كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,000 659,161,800 Rls. 19,800 $
13 12 1396 تبريز كنيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,492 643,912,150 Rls. 17,210 $
14 3 1396 تبريز كنيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,640 493,278,576 Rls. 15,204 $
15 11 1396 تبريز كنيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,000 413,896,000 Rls. 11,200 $
16 10 1396 تبريز كنيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,992 263,586,960 Rls. 7,371 $
17 4 1396 تبريز كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 8,850 245,179,590 Rls. 7,522 $
18 10 1396 تبريز كنيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,060 237,303,360 Rls. 6,636 $
19 6 1396 تبريز كنيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 2,250 224,714,250 Rls. 6,750 $
20 4 1396 تبريز كنيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,302 199,253,235 Rls. 6,113 $
21 3 1396 تبريز كنيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,728 48,925,552 Rls. 1,508 $
22 3 1396 تبريز كنيا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,152 37,375,488 Rls. 1,152 $
23 3 1396 تبريز كنيا 19053200 ويفل ها و ويفرها 480 27,999,172 Rls. 863 $
24 3 1396 تبريز كنيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 396 24,397,888 Rls. 752 $
25 3 1396 تبريز كنيا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 288 7,462,120 Rls. 230 $
26 3 1396 تبريز كنيا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 288 6,521,244 Rls. 201 $
27 1 1396 تبريز كنيا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125 6,483,600 Rls. 200 $
28 4 1396 تبريز كنيا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 100 3,911,400 Rls. 120 $
29 1 1396 تبريز كنيا 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20 3,241,800 Rls. 100 $
30 1 1396 تبريز كنيا 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 10 3,241,800 Rls. 100 $
مجموع کل
142,111,937,490 ريال
مجموع کل
4,042,309 دلار
[1]