آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 7,761,461 631,185,143,460 Rls. 19,456,302 $
2 1 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,563,249 372,424,015,912 Rls. 11,485,177 $
3 12 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,242,623 294,364,039,685 Rls. 7,874,727 $
4 3 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,230,777 179,707,769,542 Rls. 5,538,633 $
5 7 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,094,940 147,270,853,847 Rls. 4,341,458 $
6 6 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,679,522 113,507,863,639 Rls. 3,413,175 $
7 12 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,490,968 110,935,970,402 Rls. 2,970,207 $
8 2 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,652,058 108,594,409,253 Rls. 3,347,636 $
9 5 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,636,045 107,195,600,532 Rls. 3,272,566 $
10 9 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,426,287 101,182,332,597 Rls. 2,866,504 $
11 4 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,102,673 89,996,349,700 Rls. 2,767,359 $
12 11 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,240,905 88,384,770,118 Rls. 2,396,462 $
13 1 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,227,704 79,969,058,520 Rls. 2,466,045 $
14 12 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 592,547 77,497,323,632 Rls. 2,073,903 $
15 2 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 848,011 73,120,684,149 Rls. 2,253,979 $
16 12 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,542,070 72,800,584,373 Rls. 1,947,686 $
17 10 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 977,956 69,039,297,399 Rls. 1,914,027 $
18 8 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 932,668 68,539,668,063 Rls. 1,973,610 $
19 3 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 777,319 67,301,042,108 Rls. 2,073,959 $
20 12 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 631,132 64,617,707,813 Rls. 1,732,460 $
21 2 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 569,184 64,286,320,592 Rls. 1,981,619 $
22 7 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 373,340 62,739,499,096 Rls. 1,849,400 $
23 4 1396 تبريز عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 964,877 62,302,069,329 Rls. 1,914,060 $
24 12 1396 تبريز عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,028,310 61,320,590,672 Rls. 1,645,296 $
25 9 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 622,654 61,247,809,546 Rls. 1,733,711 $
26 11 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,003,030 59,494,275,838 Rls. 1,613,922 $
27 12 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 464,959 59,339,275,125 Rls. 1,588,397 $
28 11 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 533,764 54,081,311,293 Rls. 1,468,581 $
29 3 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 567,165 53,572,065,914 Rls. 1,650,922 $
30 5 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 454,882 52,603,711,614 Rls. 1,605,307 $
31 3 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 823,919 51,639,357,669 Rls. 1,591,393 $
32 11 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 593,213 51,421,602,207 Rls. 1,391,493 $
33 6 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 423,448 48,938,201,513 Rls. 1,474,539 $
34 3 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 430,610 48,905,349,158 Rls. 1,507,132 $
35 6 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 488,070 48,145,601,997 Rls. 1,450,123 $
36 9 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 251,906 47,026,469,146 Rls. 1,330,029 $
37 7 1396 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 658,351 46,716,673,960 Rls. 1,376,156 $
38 5 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 509,062 46,332,124,076 Rls. 1,412,868 $
39 12 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 403,426 45,582,316,736 Rls. 1,220,917 $
40 5 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 467,262 44,941,642,222 Rls. 1,372,117 $
41 11 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 337,097 43,577,656,818 Rls. 1,179,838 $
42 10 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 431,007 43,448,551,638 Rls. 1,201,730 $
43 3 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 443,268 43,150,853,967 Rls. 1,329,804 $
44 2 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 435,518 42,289,950,752 Rls. 1,303,519 $
45 6 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 452,750 41,570,946,753 Rls. 1,253,629 $
46 10 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,410,300 41,563,183,649 Rls. 1,149,394 $
47 4 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 375,073 41,399,662,532 Rls. 1,272,355 $
48 1 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 359,934 40,316,040,276 Rls. 1,243,332 $
49 11 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 288,071 40,208,161,248 Rls. 1,090,551 $
50 5 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 408,010 40,100,535,627 Rls. 1,224,067 $
51 9 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 3,232,320 39,907,296,620 Rls. 1,128,886 $
52 3 1396 تبريز عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,090,210 39,510,931,520 Rls. 1,217,562 $
53 12 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 486,375 39,489,198,363 Rls. 1,057,743 $
54 2 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 400,663 38,993,222,349 Rls. 1,201,972 $
55 9 1396 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,656,974 37,944,878,757 Rls. 1,073,938 $
56 3 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 408,580 37,712,366,128 Rls. 1,162,210 $
57 11 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 335,805 37,112,111,432 Rls. 1,007,360 $
58 10 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 242,244 35,882,516,481 Rls. 994,500 $
59 9 1396 تبريز عراق 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,421,480 35,447,916,854 Rls. 1,004,080 $
60 2 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 346,123 34,904,713,732 Rls. 1,075,975 $
61 9 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 327,040 34,621,117,292 Rls. 981,121 $
62 1 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 354,459 34,481,675,658 Rls. 1,063,377 $
63 5 1396 تبريز عراق 39012090 ک ک ک ساير: 292,500 34,355,236,756 Rls. 1,047,504 $
64 7 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 364,623 34,243,770,506 Rls. 1,011,024 $
65 1 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 407,067 34,005,896,458 Rls. 1,048,531 $
66 12 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 307,206 33,962,658,138 Rls. 910,332 $
67 9 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 819,850 32,592,747,225 Rls. 922,645 $
68 8 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 464,420 32,508,179,105 Rls. 928,399 $
69 12 1396 تبريز عراق 87019490 ک ک ک سا?ر 181,910 31,130,795,000 Rls. 836,200 $
70 1 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,730,970 30,996,250,686 Rls. 955,819 $
71 4 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 315,213 30,782,664,005 Rls. 946,064 $
72 7 1396 تبريز عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 811,700 30,283,126,982 Rls. 892,449 $
73 4 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 309,840 29,646,925,450 Rls. 911,679 $
74 8 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 308,181 29,563,557,015 Rls. 849,498 $
75 9 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 399,410 29,086,337,101 Rls. 822,741 $
76 10 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 263,489 28,502,988,030 Rls. 790,466 $
77 5 1396 تبريز عراق 39011090 ک ک ک ساير: 810,000 28,004,844,599 Rls. 854,102 $
78 6 1396 تبريز عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 413,258 27,587,162,698 Rls. 827,120 $
79 2 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 4,079,840 27,214,977,213 Rls. 838,891 $
80 5 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 254,995 26,959,934,938 Rls. 822,587 $
81 11 1396 تبريز عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,774,660 26,120,919,960 Rls. 710,224 $
82 5 1396 تبريز عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 313,874 26,113,583,117 Rls. 798,811 $
83 1 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 240,955 25,937,557,056 Rls. 799,843 $
84 6 1396 تبريز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 222,032 25,778,127,139 Rls. 777,111 $
85 11 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 236,101 25,616,078,671 Rls. 695,166 $
86 11 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,978,600 25,512,070,117 Rls. 692,472 $
87 4 1396 تبريز عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 279,396 25,105,224,132 Rls. 772,137 $
88 6 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 250,434 24,952,870,536 Rls. 751,303 $
89 8 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 236,941 24,822,396,231 Rls. 710,823 $
90 2 1396 تبريز عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,162,301 24,549,981,057 Rls. 756,784 $
91 8 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,436,405 24,360,753,569 Rls. 699,830 $
92 3 1396 تبريز عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 254,339 24,061,033,896 Rls. 741,555 $
93 10 1396 تبريز عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 220,798 23,838,914,940 Rls. 662,384 $
94 1 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,467,575 23,158,785,628 Rls. 714,179 $
95 11 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 317,155 23,096,753,904 Rls. 627,195 $
96 8 1396 تبريز عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 143,033 22,848,455,596 Rls. 655,053 $
97 3 1396 تبريز عراق 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,146,965 20,955,000,227 Rls. 645,786 $
98 8 1396 تبريز عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 128,650 20,941,634,260 Rls. 602,240 $
99 7 1396 تبريز عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 298,141 20,890,561,079 Rls. 616,928 $
100 7 1396 تبريز عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 204,512 20,788,648,010 Rls. 613,377 $
مجموع کل
5,882,781,641,923 ريال
مجموع کل
172,820,052 دلار