آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 850,370 38,066,508,400 Rls. 1,173,455 $
2 1 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 371,190 16,270,772,634 Rls. 501,838 $
3 3 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 340,530 15,330,436,387 Rls. 472,385 $
4 4 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 146,370 6,601,734,892 Rls. 203,162 $
5 5 1396 تبريز جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 58,330 2,638,422,633 Rls. 80,787 $
6 8 1396 تبريز جمهوري كره 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,319 267,355,674 Rls. 7,767 $
7 8 1396 تبريز جمهوري كره 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,580 121,991,568 Rls. 3,544 $
8 8 1396 تبريز جمهوري كره 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 414 37,416,714 Rls. 1,087 $
9 5 1396 تبريز جمهوري كره 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 66 328,220 Rls. 10 $
مجموع کل
79,334,967,122 ريال
مجموع کل
2,444,035 دلار
[1]