آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 تبريز تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,675 10,268,147,925 Rls. 274,035 $
2 2 1396 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 61,711 6,437,475,048 Rls. 198,454 $
3 9 1396 تبريز تركمنستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 9,293 6,383,251,080 Rls. 181,080 $
4 12 1396 تبريز تركمنستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 50,320 5,649,103,440 Rls. 150,960 $
5 3 1396 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 52,391 5,433,915,784 Rls. 167,486 $
6 9 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 665,085 4,732,855,532 Rls. 134,071 $
7 8 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 639,560 4,480,509,630 Rls. 127,912 $
8 1 1396 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 34,669 3,710,089,420 Rls. 114,407 $
9 5 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 148,380 3,387,794,997 Rls. 103,128 $
10 3 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 478,045 3,250,335,320 Rls. 100,162 $
11 7 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 472,500 3,223,936,284 Rls. 95,204 $
12 2 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 468,055 3,156,112,302 Rls. 97,288 $
13 6 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 136,210 3,121,188,349 Rls. 94,666 $
14 12 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 223,000 3,081,221,250 Rls. 82,510 $
15 12 1396 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,008 2,639,479,290 Rls. 70,022 $
16 11 1396 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,008 2,587,663,010 Rls. 70,022 $
17 7 1396 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,519 2,535,187,995 Rls. 74,313 $
18 12 1396 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,034 2,465,538,498 Rls. 66,102 $
19 8 1396 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 101,760 2,446,779,443 Rls. 70,722 $
20 7 1396 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,984 2,397,567,715 Rls. 69,955 $
21 1 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 360,265 2,395,528,508 Rls. 73,876 $
22 5 1396 تبريز تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 21,921 2,369,753,301 Rls. 72,339 $
23 6 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 350,355 2,358,307,980 Rls. 71,087 $
24 10 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 319,470 2,350,237,197 Rls. 65,296 $
25 6 1396 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 25,008 2,313,526,880 Rls. 70,022 $
26 3 1396 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 2,180,236,800 Rls. 67,200 $
27 2 1396 تبريز تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 2,179,632,000 Rls. 67,200 $
28 7 1396 تبريز تركمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 33,981 2,075,910,943 Rls. 61,163 $
29 4 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 312,885 2,065,072,198 Rls. 63,509 $
30 9 1396 تبريز تركمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 71,460 1,960,850,863 Rls. 55,261 $
31 11 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 251,615 1,879,176,128 Rls. 51,054 $
32 10 1396 تبريز تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,462,160,000 Rls. 40,000 $
33 8 1396 تبريز تركمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 22,370 1,401,187,223 Rls. 40,266 $
34 2 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 114,000 1,390,934,829 Rls. 42,869 $
35 10 1396 تبريز تركمنستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 105,420 1,332,039,179 Rls. 36,898 $
36 6 1396 تبريز تركمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 21,179 1,261,680,384 Rls. 38,123 $
37 8 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,630 1,207,407,503 Rls. 34,495 $
38 12 1396 تبريز تركمنستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 12,765 1,190,285,688 Rls. 31,912 $
39 1 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 92,000 1,149,732,472 Rls. 35,444 $
40 9 1396 تبريز تركمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 17,340 1,101,908,448 Rls. 31,212 $
41 1 1396 تبريز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 16,400 1,085,245,728 Rls. 33,456 $
42 12 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 142,760 1,064,640,920 Rls. 28,552 $
43 7 1396 تبريز تركمنستان 39012090 ک ک ک ساير: 22,500 1,059,241,338 Rls. 30,906 $
44 5 1396 تبريز تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 151,920 1,009,187,455 Rls. 30,845 $
45 5 1396 تبريز تركمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 16,438 969,794,629 Rls. 29,590 $
46 1 1396 تبريز تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 125,228 957,446,781 Rls. 29,525 $
47 8 1396 تبريز تركمنستان 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 4,280 929,394,000 Rls. 27,000 $
48 3 1396 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 48,220 907,561,600 Rls. 27,968 $
49 8 1396 تبريز تركمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 37,180 899,160,784 Rls. 25,840 $
50 11 1396 تبريز تركمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 67,340 890,190,482 Rls. 24,242 $
51 5 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 72,000 872,240,220 Rls. 26,640 $
52 9 1396 تبريز تركمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 68,250 871,653,510 Rls. 24,570 $
53 12 1396 تبريز تركمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 22,000 817,850,000 Rls. 22,000 $
54 9 1396 تبريز تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,233 814,314,942 Rls. 23,109 $
55 7 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 32,780 777,502,723 Rls. 22,783 $
56 1 1396 تبريز تركمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,500 765,244,858 Rls. 23,591 $
57 4 1396 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 33,090 748,469,910 Rls. 22,998 $
58 5 1396 تبريز تركمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 32,190 715,616,784 Rls. 21,744 $
59 2 1396 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 62,390 708,320,338 Rls. 21,836 $
60 11 1396 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 49,300 635,583,893 Rls. 17,255 $
61 9 1396 تبريز تركمنستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,800 602,992,320 Rls. 17,080 $
62 7 1396 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 47,730 592,139,800 Rls. 17,660 $
63 3 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 49,000 588,336,630 Rls. 18,130 $
64 6 1396 تبريز تركمنستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 24,510 567,078,894 Rls. 17,034 $
65 4 1396 تبريز تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 24,400 551,898,110 Rls. 16,958 $
66 1 1396 تبريز تركمنستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 4,100 519,527,008 Rls. 16,016 $
67 5 1396 تبريز تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 7,175 509,238,655 Rls. 15,545 $
68 2 1396 تبريز تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,726 507,153,660 Rls. 15,636 $
69 5 1396 تبريز تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,073 497,037,321 Rls. 15,219 $
70 2 1396 تبريز تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,044 490,866,948 Rls. 15,132 $
71 3 1396 تبريز تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,035 490,066,620 Rls. 15,105 $
72 1 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 24,870 467,806,328 Rls. 14,426 $
73 9 1396 تبريز تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,925 463,687,920 Rls. 13,158 $
74 5 1396 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 20,330 463,408,766 Rls. 14,130 $
75 10 1396 تبريز تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 14,660 430,797,088 Rls. 11,948 $
76 3 1396 تبريز تركمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,550 402,457,302 Rls. 12,402 $
77 2 1396 تبريز تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 35,170 399,414,741 Rls. 12,309 $
78 4 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 17,590 397,862,625 Rls. 12,225 $
79 7 1396 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 15,630 366,702,291 Rls. 10,863 $
80 10 1396 تبريز تركمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 9,000 361,884,600 Rls. 9,900 $
81 12 1396 تبريز تركمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 22,750 355,878,495 Rls. 9,441 $
82 10 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 12,090 355,162,783 Rls. 9,853 $
83 12 1396 تبريز تركمنستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,240 343,619,360 Rls. 9,184 $
84 2 1396 تبريز تركمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 21,125 322,153,672 Rls. 9,928 $
85 10 1396 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 23,740 316,715,904 Rls. 8,784 $
86 9 1396 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 23,850 314,072,925 Rls. 8,825 $
87 11 1396 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,250 313,611,624 Rls. 8,487 $
88 9 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 312,913,440 Rls. 8,880 $
89 8 1396 تبريز تركمنستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 25,070 309,231,000 Rls. 8,775 $
90 6 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 309,135,000 Rls. 9,250 $
91 2 1396 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 24,234 302,831,832 Rls. 9,336 $
92 10 1396 تبريز تركمنستان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 22,750 297,206,910 Rls. 8,190 $
93 5 1396 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 24,000 290,420,400 Rls. 8,880 $
94 4 1396 تبريز تركمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 24,000 288,555,600 Rls. 8,880 $
95 4 1396 تبريز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 23,000 276,489,900 Rls. 8,510 $
96 4 1396 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 24,010 273,475,635 Rls. 8,403 $
97 1 1396 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,730 269,314,540 Rls. 8,305 $
98 6 1396 تبريز تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 11,610 266,599,760 Rls. 8,069 $
99 3 1396 تبريز تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 13,530 254,667,600 Rls. 7,848 $
100 10 1396 تبريز تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 19,290 244,987,039 Rls. 6,751 $
مجموع کل
150,199,782,777 ريال
مجموع کل
4,371,630 دلار