آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 408,825 28,423,456,757 Rls. 875,997 $
2 7 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,315,705 13,614,493,219 Rls. 402,639 $
3 4 1396 تبريز ارمنستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 112,823 11,183,683,286 Rls. 343,110 $
4 8 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,224,890 8,542,271,144 Rls. 245,110 $
5 9 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 752,940 7,770,063,225 Rls. 220,468 $
6 7 1396 تبريز ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,480 7,583,387,827 Rls. 223,422 $
7 9 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 154,737 7,094,896,575 Rls. 201,156 $
8 3 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,324,580 6,876,699,800 Rls. 211,927 $
9 7 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 999,580 6,777,009,216 Rls. 200,185 $
10 9 1396 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 50,260 6,635,386,800 Rls. 187,950 $
11 6 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,235,065 6,587,836,019 Rls. 197,606 $
12 4 1396 تبريز ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,000 6,462,516,627 Rls. 198,572 $
13 6 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 833,800 5,539,381,772 Rls. 166,760 $
14 8 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 989,260 5,514,619,874 Rls. 158,279 $
15 2 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 972,120 5,045,433,002 Rls. 155,534 $
16 12 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 831,660 4,961,000,524 Rls. 133,066 $
17 2 1396 تبريز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 53,900 4,826,001,250 Rls. 148,728 $
18 11 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,820 4,690,982,760 Rls. 127,176 $
19 12 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 18,400 4,639,075,152 Rls. 124,176 $
20 12 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 41,110 4,584,792,750 Rls. 123,330 $
21 9 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 623,910 4,403,451,548 Rls. 124,782 $
22 9 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 225,785 4,400,321,395 Rls. 124,175 $
23 8 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 41,600 4,367,463,360 Rls. 124,800 $
24 10 1396 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 45,560 4,069,488,000 Rls. 113,800 $
25 4 1396 تبريز ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 31,138 4,053,166,340 Rls. 124,732 $
26 4 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 610,500 3,971,767,114 Rls. 122,100 $
27 7 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 89,273 3,940,539,770 Rls. 116,055 $
28 2 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,325 3,924,073,275 Rls. 120,975 $
29 11 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 525,170 3,864,355,018 Rls. 105,034 $
30 7 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 37,740 3,823,587,900 Rls. 113,220 $
31 4 1396 تبريز ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 53,581 3,771,340,760 Rls. 116,181 $
32 3 1396 تبريز ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 90,000 3,744,102,488 Rls. 115,402 $
33 8 1396 تبريز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 82,531 3,734,959,653 Rls. 107,290 $
34 1 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 16,925 3,716,078,400 Rls. 114,600 $
35 9 1396 تبريز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 66,015 3,643,314,620 Rls. 102,984 $
36 5 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 553,740 3,627,374,104 Rls. 110,748 $
37 4 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 37,614 3,536,395,275 Rls. 108,695 $
38 3 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 544,500 3,533,806,278 Rls. 108,900 $
39 11 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 170,195 3,450,462,933 Rls. 93,606 $
40 5 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 189,960 3,422,059,594 Rls. 104,474 $
41 6 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 186,895 3,407,844,909 Rls. 102,797 $
42 2 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 15,150 3,308,851,200 Rls. 101,999 $
43 3 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 184,915 3,300,205,208 Rls. 101,701 $
44 9 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 30,970 3,285,394,110 Rls. 92,910 $
45 12 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 29,963 3,234,690,915 Rls. 86,613 $
46 7 1396 تبريز ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 30,809 3,108,407,874 Rls. 92,427 $
47 12 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 410,270 3,060,828,916 Rls. 82,054 $
48 7 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 65,000 3,018,136,993 Rls. 88,469 $
49 12 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 27,580 2,999,020,175 Rls. 80,025 $
50 3 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,935,987,336 Rls. 90,494 $
51 9 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 27,250 2,881,569,570 Rls. 81,750 $
52 11 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 485,010 2,860,443,146 Rls. 77,601 $
53 12 1396 تبريز ارمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 48,900 2,840,133,995 Rls. 76,285 $
54 8 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 147,730 2,823,180,899 Rls. 81,249 $
55 7 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 151,035 2,812,956,047 Rls. 83,089 $
56 4 1396 تبريز ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 11,871 2,806,366,564 Rls. 86,209 $
57 12 1396 تبريز ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 96,750 2,781,600,193 Rls. 74,355 $
58 9 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,240 2,748,983,400 Rls. 78,000 $
59 8 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 11,450 2,729,253,900 Rls. 78,300 $
60 9 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 11,278 2,693,203,470 Rls. 76,230 $
61 3 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 12,240 2,677,003,200 Rls. 82,500 $
62 7 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 11,400 2,658,941,400 Rls. 78,600 $
63 6 1396 تبريز ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 114,400 2,641,970,091 Rls. 79,507 $
64 8 1396 تبريز ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,140 2,641,094,400 Rls. 75,210 $
65 12 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 2,596,302,000 Rls. 69,840 $
66 7 1396 تبريز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 74,811 2,477,763,159 Rls. 73,011 $
67 11 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,330 2,471,181,240 Rls. 66,990 $
68 4 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 135,445 2,430,451,833 Rls. 74,696 $
69 12 1396 تبريز ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 5,257 2,407,398,714 Rls. 63,865 $
70 11 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 117,320 2,375,993,414 Rls. 64,521 $
71 5 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,050 2,374,528,650 Rls. 72,150 $
72 10 1396 تبريز ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 325,260 2,353,208,552 Rls. 65,052 $
73 8 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,600 2,341,978,200 Rls. 67,800 $
74 12 1396 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 24,700 2,327,666,250 Rls. 61,750 $
75 8 1396 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,860 2,311,437,300 Rls. 67,150 $
76 7 1396 تبريز ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 2,308,696,220 Rls. 67,800 $
77 10 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 386,680 2,243,420,763 Rls. 61,866 $
78 6 1396 تبريز ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,719 2,223,738,927 Rls. 66,797 $
79 2 1396 تبريز ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,720 2,210,904,180 Rls. 68,160 $
80 10 1396 تبريز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 173,360 2,194,601,827 Rls. 60,675 $
81 9 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 112,425 2,188,510,548 Rls. 61,834 $
82 2 1396 تبريز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,340 2,173,793,700 Rls. 67,020 $
83 8 1396 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 37,000 2,068,742,400 Rls. 59,200 $
84 9 1396 تبريز ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 39,049 2,064,783,262 Rls. 58,574 $
85 12 1396 تبريز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 157,850 2,062,711,695 Rls. 55,247 $
86 9 1396 تبريز ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,040,733,665 Rls. 57,847 $
87 9 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 52,500 2,036,714,350 Rls. 57,750 $
88 1 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 72,640 2,002,069,314 Rls. 61,744 $
89 1 1396 تبريز ارمنستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 1,969,393,500 Rls. 60,750 $
90 5 1396 تبريز ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,959,202,796 Rls. 59,764 $
91 4 1396 تبريز ارمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 37,600 1,908,959,520 Rls. 58,656 $
92 10 1396 تبريز ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 33,730 1,903,675,340 Rls. 52,618 $
93 10 1396 تبريز ارمنستان 08105000 کيوي، تازه 96,633 1,900,536,720 Rls. 53,147 $
94 2 1396 تبريز ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 104,725 1,868,591,319 Rls. 57,597 $
95 4 1396 تبريز ارمنستان 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 3,662 1,861,960,200 Rls. 57,230 $
96 3 1396 تبريز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 18,900 1,839,782,700 Rls. 56,700 $
97 9 1396 تبريز ارمنستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,500 1,827,233,950 Rls. 51,850 $
98 12 1396 تبريز ارمنستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 44,000 1,811,854,000 Rls. 48,400 $
99 4 1396 تبريز ارمنستان 27132000 قيرنفت 336,910 1,753,316,340 Rls. 53,904 $
100 6 1396 تبريز ارمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 7,750 1,740,600,132 Rls. 52,452 $
مجموع کل
381,239,599,995 ريال
مجموع کل
11,160,525 دلار