آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 13,214,500 73,018,447,515 Rls. 1,982,175 $
2 12 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,434,960 52,736,502,594 Rls. 1,414,281 $
3 10 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,629,500 52,091,277,120 Rls. 1,444,425 $
4 9 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,817,900 46,734,191,985 Rls. 1,322,685 $
5 8 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,483,400 28,548,840,450 Rls. 818,945 $
6 2 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,115,900 24,893,246,140 Rls. 767,384 $
7 1 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,465,265 16,855,018,320 Rls. 519,788 $
8 3 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 116,274 11,319,109,224 Rls. 348,822 $
9 8 1396 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,220,880 8,524,125,106 Rls. 244,177 $
10 7 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,654,800 8,438,516,340 Rls. 248,220 $
11 7 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 81,090 8,286,286,530 Rls. 244,201 $
12 9 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 77,550 8,218,535,820 Rls. 232,650 $
13 12 1396 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 927,010 6,928,067,550 Rls. 185,402 $
14 11 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 60,870 6,730,379,340 Rls. 182,610 $
15 8 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 60,960 6,363,573,240 Rls. 182,880 $
16 6 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,600 6,215,280,900 Rls. 187,800 $
17 12 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 52,565 5,881,882,425 Rls. 157,695 $
18 2 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 89,693 5,819,532,750 Rls. 179,386 $
19 9 1396 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 817,040 5,771,830,672 Rls. 163,408 $
20 11 1396 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 739,680 5,449,306,926 Rls. 147,936 $
21 10 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 49,630 5,359,657,680 Rls. 148,890 $
22 12 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 69,760 5,213,123,880 Rls. 139,520 $
23 2 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,967 5,052,530,547 Rls. 155,751 $
24 10 1396 بيله سوار آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 698,060 5,010,044,758 Rls. 139,612 $
25 1 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 73,878 4,791,059,456 Rls. 147,756 $
26 3 1396 بيله سوار آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 934,000 4,545,426,540 Rls. 140,100 $
27 4 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,800 4,470,579,000 Rls. 137,400 $
28 1 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,177 4,394,990,268 Rls. 135,531 $
29 9 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 145,800 4,326,054,096 Rls. 122,472 $
30 2 1396 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 520,510 4,218,172,309 Rls. 130,028 $
31 1 1396 بيله سوار آذربايجان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 876,600 4,166,674,380 Rls. 128,490 $
32 5 1396 بيله سوار آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,977 4,122,616,560 Rls. 125,931 $
33 3 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 58,906 3,823,047,658 Rls. 117,812 $
34 7 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 129,840 3,696,357,962 Rls. 109,066 $
35 5 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 133,400 3,667,751,640 Rls. 112,056 $
36 11 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 107,200 3,373,976,048 Rls. 92,048 $
37 2 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 33,551 3,265,214,037 Rls. 100,653 $
38 4 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 49,384 3,209,878,352 Rls. 98,768 $
39 4 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 114,200 3,120,804,960 Rls. 95,928 $
40 4 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 35,170 2,519,526,240 Rls. 77,520 $
41 12 1396 بيله سوار آذربايجان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 72,000 2,257,920,000 Rls. 60,480 $
42 10 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 69,300 2,092,629,168 Rls. 58,212 $
43 2 1396 بيله سوار آذربايجان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 426,600 2,075,656,935 Rls. 63,990 $
44 9 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 65,100 1,953,720,920 Rls. 55,335 $
45 3 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 70,200 1,913,571,744 Rls. 58,968 $
46 2 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 69,700 1,899,318,204 Rls. 58,548 $
47 6 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 67,400 1,875,652,800 Rls. 56,616 $
48 5 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 27,525 1,799,710,850 Rls. 55,050 $
49 1 1396 بيله سوار آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 272,800 1,767,425,200 Rls. 54,500 $
50 5 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,800 1,677,013,700 Rls. 51,200 $
51 6 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 22,810 1,514,096,940 Rls. 45,620 $
52 12 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 106,650 1,511,296,185 Rls. 40,527 $
53 11 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 19,960 1,473,084,740 Rls. 39,920 $
54 2 1396 بيله سوار آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 221,600 1,437,657,440 Rls. 44,320 $
55 6 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 107,745 1,360,050,670 Rls. 40,944 $
56 12 1396 بيله سوار آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 211,152 1,351,742,031 Rls. 36,193 $
57 9 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 99,520 1,302,267,570 Rls. 36,677 $
58 2 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 13,145 1,279,306,065 Rls. 39,435 $
59 12 1396 بيله سوار آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 10,883 1,276,540,866 Rls. 33,883 $
60 8 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 43,000 1,254,497,580 Rls. 36,120 $
61 8 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 17,620 1,238,650,760 Rls. 35,240 $
62 4 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 102,660 1,231,182,445 Rls. 37,861 $
63 9 1396 بيله سوار آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 41,560 1,227,482,080 Rls. 34,819 $
64 3 1396 بيله سوار آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,602 1,212,904,456 Rls. 37,372 $
65 8 1396 بيله سوار آذربايجان 70193910 پشم شيشه 13,955 1,207,311,712 Rls. 34,887 $
66 7 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 96,860 1,206,199,426 Rls. 35,707 $
67 8 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 93,120 1,189,578,900 Rls. 34,112 $
68 5 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 22,080 1,158,469,152 Rls. 35,328 $
69 12 1396 بيله سوار آذربايجان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 10,737 1,145,177,155 Rls. 30,581 $
70 4 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 17,470 1,137,094,730 Rls. 34,954 $
71 5 1396 بيله سوار آذربايجان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,650 1,131,003,412 Rls. 34,552 $
72 8 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,500 1,110,060,000 Rls. 31,500 $
73 12 1396 بيله سوار آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,000 1,059,487,500 Rls. 28,500 $
74 10 1396 بيله سوار آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,000 1,034,236,500 Rls. 28,500 $
75 6 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 35,700 1,004,525,070 Rls. 30,345 $
76 2 1396 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 7,729 1,002,920,932 Rls. 30,916 $
77 1 1396 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 7,226 937,131,296 Rls. 28,904 $
78 8 1396 بيله سوار آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 121,670 934,126,882 Rls. 26,767 $
79 2 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,634 907,735,365 Rls. 27,981 $
80 9 1396 بيله سوار آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 116,135 905,255,097 Rls. 25,549 $
81 5 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 75,660 900,240,960 Rls. 27,450 $
82 7 1396 بيله سوار آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 8,500 884,654,250 Rls. 25,894 $
83 3 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,940 874,754,650 Rls. 26,957 $
84 10 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,000 865,344,000 Rls. 24,000 $
85 9 1396 بيله سوار آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 12,180 858,584,880 Rls. 24,360 $
86 12 1396 بيله سوار آذربايجان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,200 851,191,250 Rls. 22,750 $
87 12 1396 بيله سوار آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,020 846,985,804 Rls. 22,638 $
88 6 1396 بيله سوار آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 18,000 838,933,200 Rls. 25,200 $
89 5 1396 بيله سوار آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 6,395 836,929,860 Rls. 25,580 $
90 8 1396 بيله سوار آذربايجان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 28,200 821,523,810 Rls. 23,970 $
91 3 1396 بيله سوار آذربايجان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 100,700 816,777,700 Rls. 25,175 $
92 6 1396 بيله سوار آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 12,250 815,027,100 Rls. 24,500 $
93 6 1396 بيله سوار آذربايجان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 40,100 760,004,220 Rls. 22,741 $
94 10 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 53,960 738,179,770 Rls. 20,504 $
95 12 1396 بيله سوار آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 23,400 728,333,424 Rls. 19,656 $
96 8 1396 بيله سوار آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,000 727,272,000 Rls. 20,800 $
97 3 1396 بيله سوار آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,990 719,331,780 Rls. 22,170 $
98 5 1396 بيله سوار آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 15,000 687,939,000 Rls. 21,000 $
99 1 1396 بيله سوار آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000 674,710,400 Rls. 20,800 $
100 11 1396 بيله سوار آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 51,000 671,259,880 Rls. 18,280 $
مجموع کل
542,143,107,734 ريال
مجموع کل
15,505,540 دلار