آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بندر لنگه قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,222,196 9,935,801,568 Rls. 268,884 $
2 4 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 738,903 6,250,674,236 Rls. 192,150 $
3 5 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 456,848 3,433,208,608 Rls. 104,684 $
4 9 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 237,316 3,332,749,787 Rls. 94,319 $
5 11 1396 بندر لنگه قطر 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 55,251 3,029,449,304 Rls. 82,876 $
6 10 1396 بندر لنگه قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 6,900,950 2,961,321,360 Rls. 82,811 $
7 6 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 425,895 2,932,809,296 Rls. 88,129 $
8 6 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 274,871 2,922,205,820 Rls. 88,018 $
9 10 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 173,094 2,767,513,972 Rls. 77,229 $
10 11 1396 بندر لنگه قطر 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000,000 2,754,075,000 Rls. 75,000 $
11 7 1396 بندر لنگه قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 539,000 2,645,569,584 Rls. 77,616 $
12 4 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 259,928 2,509,060,009 Rls. 77,109 $
13 7 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 231,756 2,505,367,606 Rls. 74,166 $
14 5 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 236,206 2,431,449,787 Rls. 74,148 $
15 6 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 314,194 2,430,935,451 Rls. 73,207 $
16 6 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 260,657 1,816,999,227 Rls. 54,776 $
17 7 1396 بندر لنگه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 59,607 1,713,438,040 Rls. 50,665 $
18 12 1396 بندر لنگه قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 15,000 1,678,455,000 Rls. 45,000 $
19 6 1396 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 303,480 1,621,485,255 Rls. 48,592 $
20 7 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 176,955 1,596,721,694 Rls. 47,154 $
21 6 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 143,181 1,585,527,493 Rls. 47,751 $
22 3 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 119,864 1,564,710,981 Rls. 48,208 $
23 4 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 162,529 1,557,285,321 Rls. 47,909 $
24 7 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 187,343 1,322,210,050 Rls. 39,026 $
25 5 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 196,974 1,317,502,047 Rls. 40,239 $
26 8 1396 بندر لنگه قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 19,070 1,307,172,220 Rls. 38,140 $
27 7 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 99,812 1,298,894,811 Rls. 38,395 $
28 5 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 172,770 1,294,883,538 Rls. 39,492 $
29 7 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 160,568 1,276,348,299 Rls. 37,761 $
30 9 1396 بندر لنگه قطر 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 23,040 1,217,825,280 Rls. 34,560 $
31 6 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 191,926 1,200,009,351 Rls. 36,085 $
32 5 1396 بندر لنگه قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 247,500 1,168,642,080 Rls. 35,640 $
33 3 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 156,491 1,142,383,423 Rls. 35,197 $
34 6 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 134,528 1,135,566,649 Rls. 34,201 $
35 3 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 96,284 1,135,406,808 Rls. 34,982 $
36 4 1396 بندر لنگه قطر 19053200 ويفل ها و ويفرها 21,013 1,092,346,290 Rls. 33,621 $
37 8 1396 بندر لنگه قطر 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 20,240 1,067,123,640 Rls. 30,360 $
38 9 1396 بندر لنگه قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 20,000 1,059,120,000 Rls. 30,000 $
39 4 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 182,515 1,057,529,854 Rls. 32,518 $
40 10 1396 بندر لنگه قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,800 1,051,344,000 Rls. 29,400 $
41 8 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 82,334 1,046,519,431 Rls. 30,051 $
42 11 1396 بندر لنگه قطر 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 7,389 1,040,810,950 Rls. 28,200 $
43 12 1396 بندر لنگه قطر 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 5,599 1,040,714,125 Rls. 27,995 $
44 5 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 90,427 1,033,625,394 Rls. 31,539 $
45 7 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 132,169 1,024,804,919 Rls. 30,310 $
46 4 1396 بندر لنگه قطر 08071100 هندوا نه , تازه 185,843 973,051,325 Rls. 29,897 $
47 12 1396 بندر لنگه قطر 08081000 سيب , تازه 43,342 968,835,232 Rls. 26,096 $
48 9 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 92,533 918,471,983 Rls. 25,995 $
49 9 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 110,576 884,758,982 Rls. 25,023 $
50 12 1396 بندر لنگه قطر 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 7,500,000 839,227,500 Rls. 22,500 $
51 11 1396 بندر لنگه قطر 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 7,504,750 832,004,870 Rls. 22,514 $
52 5 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 98,227 828,217,007 Rls. 25,240 $
53 11 1396 بندر لنگه قطر 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 147,000 782,199,936 Rls. 21,168 $
54 11 1396 بندر لنگه قطر 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 4,199 775,807,240 Rls. 20,995 $
55 4 1396 بندر لنگه قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 37,152 748,489,075 Rls. 23,011 $
56 12 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 65,994 737,213,831 Rls. 19,797 $
57 9 1396 بندر لنگه قطر 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 25,866 730,245,576 Rls. 20,692 $
58 7 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 77,433 698,604,022 Rls. 20,663 $
59 12 1396 بندر لنگه قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,420 680,190,975 Rls. 18,297 $
60 3 1396 بندر لنگه قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 94,140 658,378,072 Rls. 20,284 $
61 3 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 70,446 623,315,493 Rls. 19,205 $
62 10 1396 بندر لنگه قطر 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 16,128 614,176,638 Rls. 17,042 $
63 10 1396 بندر لنگه قطر 08081000 سيب , تازه 32,704 603,610,707 Rls. 16,846 $
64 4 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 51,450 567,991,721 Rls. 17,475 $
65 10 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 47,545 567,547,812 Rls. 15,785 $
66 8 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 35,981 565,076,954 Rls. 16,111 $
67 11 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 75,918 562,653,842 Rls. 15,318 $
68 4 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 96,367 551,034,452 Rls. 16,942 $
69 11 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 49,876 548,370,360 Rls. 14,961 $
70 8 1396 بندر لنگه قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 38,606 543,558,395 Rls. 15,443 $
71 5 1396 بندر لنگه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,463 538,753,070 Rls. 16,370 $
72 8 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 50,350 528,960,585 Rls. 15,106 $
73 6 1396 بندر لنگه قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,080 511,616,088 Rls. 15,368 $
74 4 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 48,918 494,563,658 Rls. 15,217 $
75 9 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 52,091 492,756,041 Rls. 13,907 $
76 9 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 38,401 488,220,526 Rls. 13,821 $
77 8 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 49,469 483,445,922 Rls. 13,857 $
78 5 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 854,764 475,916,864 Rls. 14,530 $
79 12 1396 بندر لنگه قطر 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 2,502 464,037,990 Rls. 12,510 $
80 6 1396 بندر لنگه قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 44,232 442,549,496 Rls. 13,271 $
81 11 1396 بندر لنگه قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 47,007 434,117,467 Rls. 11,823 $
82 12 1396 بندر لنگه قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,352 428,192,520 Rls. 11,480 $
83 3 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 78,248 418,487,601 Rls. 12,894 $
84 11 1396 بندر لنگه قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,179 413,467,020 Rls. 11,214 $
85 10 1396 بندر لنگه قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 53,671 409,915,278 Rls. 11,380 $
86 10 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 40,923 405,944,162 Rls. 11,294 $
87 3 1396 بندر لنگه قطر 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 30,000 405,625,000 Rls. 12,500 $
88 4 1396 بندر لنگه قطر 04031090 ک ک ک ماست 11,564 401,836,320 Rls. 12,368 $
89 6 1396 بندر لنگه قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 75,000 373,924,512 Rls. 11,232 $
90 4 1396 بندر لنگه قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 46,295 371,613,770 Rls. 11,434 $
91 5 1396 بندر لنگه قطر 08071900 خربزه وهمانند 34,293 366,709,310 Rls. 11,185 $
92 12 1396 بندر لنگه قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 31,586 352,233,125 Rls. 9,475 $
93 4 1396 بندر لنگه قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 66,976 351,594,973 Rls. 10,824 $
94 11 1396 بندر لنگه قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 30,408 337,103,510 Rls. 9,122 $
95 10 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 30,780 333,090,666 Rls. 9,234 $
96 3 1396 بندر لنگه قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 30,633 322,200,731 Rls. 9,927 $
97 10 1396 بندر لنگه قطر 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 12,190 305,140,080 Rls. 8,533 $
98 9 1396 بندر لنگه قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 25,902 303,975,245 Rls. 8,622 $
99 7 1396 بندر لنگه قطر 25202000 ک گچ 521,569 301,643,853 Rls. 8,865 $
100 3 1396 بندر لنگه قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 41,254 298,994,290 Rls. 9,212 $
مجموع کل
121,367,259,231 ريال
مجموع کل
3,531,988 دلار