آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 7,425,000 560,084,827,500 Rls. 17,260,465 $
2 2 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 203,130,200 372,214,266,386 Rls. 11,473,626 $
3 7 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 137,799,838 324,045,744,449 Rls. 9,538,858 $
4 12 1396 بندر امام خميني چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 104,000,000 314,000,000,000 Rls. 8,404,240 $
5 9 1396 بندر امام خميني چين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 44,999,991 301,000,000,000 Rls. 8,549,998 $
6 3 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 137,797,463 295,244,702,388 Rls. 9,098,227 $
7 4 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 115,565,071 256,000,000,000 Rls. 7,858,425 $
8 11 1396 بندر امام خميني چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 6,150,000 203,000,000,000 Rls. 5,485,800 $
9 10 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 72,195,189 178,645,293,440 Rls. 4,971,714 $
10 11 1396 بندر امام خميني چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 63,825,276 171,000,000,000 Rls. 4,659,245 $
11 6 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 100,038,284 160,331,654,599 Rls. 4,857,333 $
12 9 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 75,320,614 157,880,405,133 Rls. 4,482,846 $
13 1 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 106,431,860 142,206,443,544 Rls. 4,385,298 $
14 12 1396 بندر امام خميني چين 17031000 ملاس ها? ن?شکر 36,764,888 137,000,000,000 Rls. 3,676,488 $
15 10 1396 بندر امام خميني چين 26011150 ک ک ک کنسانتره آهن 51,454,238 136,000,000,000 Rls. 3,756,159 $
16 12 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 84,421,495 115,064,348,630 Rls. 3,086,595 $
17 7 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 101,498,235 95,944,880,514 Rls. 2,855,040 $
18 1 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,309,476 94,490,846,648 Rls. 2,913,866 $
19 9 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 72,540,490 92,456,507,928 Rls. 2,611,457 $
20 1 1396 بندر امام خميني چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,138,500 85,863,807,694 Rls. 2,647,013 $
21 11 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 62,373,763 82,208,384,720 Rls. 2,222,012 $
22 1 1396 بندر امام خميني چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 34,844,253 65,645,634,972 Rls. 2,024,549 $
23 12 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 50,090,905 58,539,384,071 Rls. 1,570,744 $
24 1 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 52,146,890 52,406,119,808 Rls. 1,616,555 $
25 11 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 47,104,500 51,345,720,460 Rls. 1,389,412 $
26 6 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 46,916,400 43,403,260,320 Rls. 1,313,658 $
27 10 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 31,007,436 39,917,707,920 Rls. 1,116,267 $
28 3 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 41,271,669 36,153,484,740 Rls. 1,114,335 $
29 5 1396 بندر امام خميني چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 36,123,960 36,026,044,412 Rls. 1,098,346 $
30 5 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 38,276,643 34,458,838,330 Rls. 1,053,626 $
31 8 1396 بندر امام خميني چين 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 360,000 21,202,575,120 Rls. 615,960 $
32 2 1396 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 10,338,677 10,395,385,065 Rls. 320,499 $
33 12 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 733,116 9,573,881,210 Rls. 256,589 $
34 7 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 457,480 8,937,130,299 Rls. 260,763 $
35 9 1396 بندر امام خميني چين 39012040 ک ک ک گريد بادي: 198,000 7,525,792,296 Rls. 211,464 $
36 8 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 430,260 7,361,757,100 Rls. 209,740 $
37 2 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,565,339 4,061,839,874 Rls. 125,226 $
38 12 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,201,445 3,597,953,737 Rls. 96,115 $
39 10 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 280,009 3,531,930,117 Rls. 98,003 $
40 11 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,123,675 3,300,751,749 Rls. 89,894 $
41 9 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,029,552 2,904,126,486 Rls. 82,363 $
42 11 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 180,827 2,324,035,369 Rls. 63,289 $
43 9 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 162,623 2,006,416,418 Rls. 56,918 $
44 5 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 173,072 1,984,376,425 Rls. 60,575 $
45 10 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 589,284 1,710,772,327 Rls. 47,143 $
46 3 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 348,796 905,284,932 Rls. 27,903 $
47 8 1396 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 279,263 787,296,840 Rls. 22,341 $
48 4 1396 بندر امام خميني چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 36,201 411,648,300 Rls. 12,670 $
مجموع کل
4,785,101,262,270 ريال
مجموع کل
139,749,652 دلار
[1]