آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بندر امام خميني مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 99,992,630 1,308,000,000,000 Rls. 37,197,258 $
2 11 1396 بندر امام خميني مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 49,856,150 792,000,000,000 Rls. 21,438,144 $
3 11 1396 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,981,610 789,000,000,000 Rls. 21,492,092 $
4 3 1396 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,584,769 641,393,310,630 Rls. 19,763,735 $
5 5 1396 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 84,499,520 637,000,000,000 Rls. 19,455,612 $
6 12 1396 بندر امام خميني مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 39,625,250 635,000,000,000 Rls. 17,038,857 $
7 4 1396 بندر امام خميني مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,159,180 440,000,000,000 Rls. 13,484,570 $
مجموع کل
5,242,393,310,630 ريال
مجموع کل
149,870,268 دلار
[1]