آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بندر امام خميني قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,843,375 222,000,000,000 Rls. 6,636,150 $
2 8 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 23,977,211 133,432,845,403 Rls. 3,836,352 $
3 10 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 19,955,783 114,962,605,751 Rls. 3,192,925 $
4 5 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 19,803,696 103,759,739,081 Rls. 3,168,591 $
5 4 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 17,348,957 90,336,455,160 Rls. 2,775,833 $
6 9 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 14,578,760 82,483,276,047 Rls. 2,332,601 $
7 12 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 12,636,035 75,405,582,247 Rls. 2,021,765 $
8 7 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 13,582,073 73,766,382,546 Rls. 2,172,971 $
9 8 1396 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,500,000 45,254,337,500 Rls. 1,287,500 $
10 7 1396 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,600,636 43,795,962,735 Rls. 1,290,015 $
11 11 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 6,888,810 40,392,528,787 Rls. 1,102,210 $
12 5 1396 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,400,382 39,504,631,140 Rls. 1,207,908 $
13 1 1396 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 48,500,000 39,309,250,000 Rls. 1,212,500 $
14 6 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 6,738,754 36,033,477,420 Rls. 1,078,201 $
15 3 1396 بندر امام خميني قطر 27132000 قيرنفت 3,800,000 19,734,464,000 Rls. 608,000 $
16 10 1396 بندر امام خميني قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 6,004,645 7,844,484,263 Rls. 216,167 $
17 12 1396 بندر امام خميني قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 5,543,943 7,419,460,850 Rls. 199,582 $
18 9 1396 بندر امام خميني قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,700,000 7,302,862,800 Rls. 205,200 $
19 8 1396 بندر امام خميني قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 5,174,003 6,383,826,072 Rls. 186,264 $
20 5 1396 بندر امام خميني قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,799,544 5,513,570,848 Rls. 167,984 $
21 8 1396 بندر امام خميني قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,189,000 5,300,609,796 Rls. 150,804 $
22 7 1396 بندر امام خميني قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,058,630 3,691,988,300 Rls. 110,110 $
23 10 1396 بندر امام خميني قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 80,000 1,257,038,901 Rls. 34,640 $
24 8 1396 بندر امام خميني قطر 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 10,000 423,614,280 Rls. 12,360 $
25 8 1396 بندر امام خميني قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 7,392 295,286,070 Rls. 8,616 $
مجموع کل
1,205,604,279,997 ريال
مجموع کل
35,215,249 دلار
[1]