آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,189,817 540,000,000,000 Rls. 16,573,149 $
2 11 1396 بندر امام خميني عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 32,032,033 493,000,000,000 Rls. 13,420,782 $
3 6 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 38,544,220 357,000,000,000 Rls. 10,792,382 $
4 12 1396 بندر امام خميني عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,848,150 318,000,000,000 Rls. 8,534,704 $
5 2 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 31,115,262 282,638,191,389 Rls. 8,712,273 $
6 12 1396 بندر امام خميني عمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 30,000,000 280,000,000,000 Rls. 7,434,000 $
7 1 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,215,550 274,284,644,260 Rls. 8,460,353 $
8 9 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,638,030 258,000,000,000 Rls. 7,305,348 $
9 7 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,097,080 251,000,000,000 Rls. 7,476,113 $
10 8 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,587,010 251,000,000,000 Rls. 7,286,367 $
11 3 1396 بندر امام خميني عمان 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 30,000,000 176,203,500,000 Rls. 5,430,000 $
12 9 1396 بندر امام خميني عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,969,330 170,000,000,000 Rls. 4,824,591 $
13 5 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,456,000 133,000,000,000 Rls. 4,047,680 $
14 3 1396 بندر امام خميني عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,000,000 90,860,000,000 Rls. 2,800,000 $
15 11 1396 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 12,366,212 72,832,588,780 Rls. 1,978,594 $
16 8 1396 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 6,914,319 38,594,896,762 Rls. 1,106,290 $
17 7 1396 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 6,954,752 37,843,089,783 Rls. 1,112,760 $
18 4 1396 بندر امام خميني عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 28,765,290 23,440,107,540 Rls. 719,132 $
19 1 1396 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 4,278,669 22,199,353,654 Rls. 684,587 $
20 7 1396 بندر امام خميني عمان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,084,080 15,076,146,256 Rls. 446,608 $
21 4 1396 بندر امام خميني عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 2,231,779,650 Rls. 68,470 $
22 8 1396 بندر امام خميني عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,848,000 2,194,609,032 Rls. 63,756 $
23 4 1396 بندر امام خميني عمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,800 293,355,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
4,089,692,262,106 ريال
مجموع کل
119,286,939 دلار
[1]