آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,276,000 819,708,548,604 Rls. 25,254,438 $
2 2 1396 بندر امام خميني تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,311,000 819,704,432,217 Rls. 25,261,316 $
3 11 1396 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 51,503,845 818,000,000,000 Rls. 22,146,653 $
4 8 1396 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 52,000,000 680,000,000,000 Rls. 19,344,000 $
5 2 1396 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,947,700 462,725,352,572 Rls. 14,265,356 $
6 1 1396 بندر امام خميني تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,973,196 45,155,827,860 Rls. 1,392,495 $
مجموع کل
3,645,294,161,253 ريال
مجموع کل
107,664,258 دلار
[1]