آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 39,637,250 636,000,000,000 Rls. 17,044,018 $
2 11 1396 بندر امام خميني ايتاليا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,242,200 633,000,000,000 Rls. 17,304,146 $
3 3 1396 بندر امام خميني ايتاليا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 42,309,470 384,435,704,052 Rls. 11,846,652 $
4 7 1396 بندر امام خميني ايتاليا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 28,817,938 233,000,000,000 Rls. 6,894,338 $
5 10 1396 بندر امام خميني ايتاليا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,989,473 92,731,294,320 Rls. 2,593,157 $
6 2 1396 بندر امام خميني ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,838,014 61,677,982,390 Rls. 1,901,470 $
7 11 1396 بندر امام خميني ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 9,620,000 50,162,316,633 Rls. 1,366,039 $
8 9 1396 بندر امام خميني ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,008,500 4,629,561,503 Rls. 131,134 $
9 10 1396 بندر امام خميني ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 407,060 948,042,248 Rls. 26,511 $
مجموع کل
2,096,584,901,146 ريال
مجموع کل
59,107,465 دلار
[1]