آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 350,000 12,767,260,000 Rls. 385,000 $
2 5 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 210,000 9,161,115,000 Rls. 279,400 $
3 5 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 90,000 6,516,963,900 Rls. 198,900 $
4 3 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,308,887,500 Rls. 194,400 $
5 2 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,305,898,600 Rls. 194,400 $
6 8 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 5,559,872,000 Rls. 160,000 $
7 10 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,594,208,000 Rls. 128,000 $
8 9 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,524,640,000 Rls. 128,000 $
9 3 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,000 4,205,730,600 Rls. 129,600 $
10 4 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 73,000 3,852,792,540 Rls. 118,260 $
11 4 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,000 3,716,473,590 Rls. 114,210 $
12 2 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 3,152,811,600 Rls. 97,200 $
13 1 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 32,000 2,522,378,880 Rls. 77,760 $
14 8 1396 بناب برزيل 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,325,840,000 Rls. 66,000 $
15 7 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 55,000 2,028,565,000 Rls. 60,500 $
16 6 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,599,136,000 Rls. 48,400 $
17 7 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 1,359,920,000 Rls. 40,000 $
18 11 1396 بناب برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,182,560,000 Rls. 32,000 $
19 11 1396 بناب برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 807,862,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
82,492,915,210 ريال
مجموع کل
2,474,030 دلار
[1]