آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 635,860 35,311,133,568 Rls. 1,017,376 $
2 2 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 250,630 19,757,288,995 Rls. 609,030 $
3 3 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 246,550 19,439,434,296 Rls. 599,117 $
4 9 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 286,280 16,190,240,192 Rls. 458,048 $
5 7 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 247,000 13,468,481,600 Rls. 395,200 $
6 10 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 224,000 12,889,417,600 Rls. 358,400 $
7 11 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 132,000 7,744,787,200 Rls. 211,200 $
8 4 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 85,000 6,716,580,750 Rls. 206,550 $
9 6 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 117,000 6,209,012,800 Rls. 187,200 $
10 12 1396 بناب امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 83,000 4,961,032,000 Rls. 132,800 $
11 11 1396 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 70,000 4,369,799,000 Rls. 119,000 $
12 10 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 90,600 3,605,130,760 Rls. 99,660 $
13 8 1396 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,594,480,000 Rls. 102,000 $
14 5 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 64,000 3,394,441,080 Rls. 103,680 $
15 9 1396 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 96,060 3,337,083,664 Rls. 94,466 $
16 11 1396 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 85,120 2,991,118,720 Rls. 80,944 $
17 10 1396 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 79,120 2,812,088,064 Rls. 78,144 $
18 8 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 63,000 2,427,729,700 Rls. 69,300 $
19 11 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 46,000 1,869,923,000 Rls. 50,600 $
20 9 1396 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,720 1,420,937,112 Rls. 40,324 $
21 12 1396 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,400 1,361,906,000 Rls. 36,400 $
22 12 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 23,000 946,599,500 Rls. 25,300 $
23 9 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 21,000 822,105,900 Rls. 23,100 $
24 7 1396 بناب امارات متحده عربي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 750,530,000 Rls. 22,000 $
25 11 1396 بناب امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,312 617,374,665 Rls. 16,706 $
26 1 1396 بناب امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,000 535,227,000 Rls. 16,500 $
27 11 1396 بناب امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 978 252,993,930 Rls. 6,846 $
28 9 1396 بناب امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,030 32,726,808 Rls. 927 $
مجموع کل
177,829,603,904 ريال
مجموع کل
5,160,818 دلار
[1]