آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 بناب آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 641,250 43,656,325,650 Rls. 1,346,627 $
2 10 1396 بناب آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 149,055 11,325,673,923 Rls. 313,014 $
3 2 1396 بناب آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 106,875 7,279,989,413 Rls. 224,438 $
4 12 1396 بناب آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 86,900 4,853,768,476 Rls. 130,348 $
5 11 1396 بناب آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,175 1,643,144,584 Rls. 44,467 $
6 9 1396 بناب آلمان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 16,960 1,374,563,904 Rls. 39,008 $
7 4 1396 بناب آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,058,151,600 Rls. 32,400 $
8 9 1396 بناب آلمان 08109020 زرشك تازه 199 49,086,534 Rls. 1,393 $
9 9 1396 بناب آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 84 6,800,934 Rls. 193 $
مجموع کل
71,247,505,018 ريال
مجموع کل
2,131,888 دلار
[1]