آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 18,326,000 147,077,236,500 Rls. 4,522,840 $
2 10 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 16,950,000 143,664,028,007 Rls. 3,986,672 $
3 3 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 21,199,000 141,638,543,740 Rls. 4,364,968 $
4 8 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 13,344,500 113,909,530,521 Rls. 3,276,750 $
5 9 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 11,791,000 110,059,025,081 Rls. 3,115,407 $
6 11 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 12,361,500 107,989,343,992 Rls. 2,932,076 $
7 5 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 13,336,500 104,319,341,900 Rls. 3,184,340 $
8 7 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 13,098,000 89,965,264,164 Rls. 2,656,018 $
9 1 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,105,000 81,912,498,500 Rls. 2,526,250 $
10 2 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,635,000 71,745,007,570 Rls. 2,211,470 $
11 6 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,533,000 50,047,993,300 Rls. 1,506,600 $
12 12 1396 بجنورد افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,101,500 37,694,610,479 Rls. 1,013,903 $
13 11 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 619,273 34,325,108,065 Rls. 933,427 $
14 4 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 531,879 27,398,095,020 Rls. 842,670 $
15 10 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 353,088 19,071,683,568 Rls. 529,632 $
16 7 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 323,335 17,217,711,504 Rls. 507,408 $
17 9 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 287,429 16,011,472,944 Rls. 452,952 $
18 8 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 263,385 13,890,465,090 Rls. 401,226 $
19 2 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 225,576 10,345,979,535 Rls. 318,953 $
20 8 1396 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 100,538 10,109,228,940 Rls. 288,756 $
21 5 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,123,815 9,076,256,148 Rls. 277,108 $
22 5 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 176,037 8,792,402,256 Rls. 268,416 $
23 3 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 171,239 8,536,292,166 Rls. 263,090 $
24 3 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,049,580 5,889,004,419 Rls. 181,480 $
25 1 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 106,272 5,136,585,120 Rls. 158,400 $
26 12 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 93,336 5,100,707,400 Rls. 137,208 $
27 2 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,379,360 4,262,115,541 Rls. 131,380 $
28 4 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,055,646 3,957,661,818 Rls. 121,670 $
29 9 1396 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 102,790 3,276,699,723 Rls. 92,511 $
30 6 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,722,977 2,700,908,358 Rls. 81,403 $
31 7 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,536,850 2,574,543,549 Rls. 76,108 $
32 12 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,135,300 2,390,492,546 Rls. 64,060 $
33 8 1396 بجنورد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 75,380 1,835,721,846 Rls. 52,766 $
34 7 1396 بجنورد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,145 1,754,216,973 Rls. 51,901 $
35 12 1396 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 50,200 1,685,168,820 Rls. 45,180 $
36 12 1396 بجنورد افغانستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 33,600 1,623,804,000 Rls. 43,680 $
37 1 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,634,740 1,590,160,068 Rls. 49,042 $
38 10 1396 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 48,450 1,572,221,880 Rls. 43,605 $
39 5 1396 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 49,980 1,480,369,691 Rls. 44,981 $
40 6 1396 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,368 1,121,307,840 Rls. 33,552 $
41 11 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 985,785 1,090,359,823 Rls. 29,574 $
42 8 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 941,211 981,008,738 Rls. 28,237 $
43 3 1396 بجنورد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,800 517,917,960 Rls. 15,960 $
44 10 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 393,955 426,860,274 Rls. 11,819 $
45 9 1396 بجنورد افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 199,945 212,432,511 Rls. 5,999 $
مجموع کل
1,425,977,387,888 ريال
مجموع کل
41,881,448 دلار
[1]