آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 3,000,000 45,048,587,968 Rls. 1,276,886 $
2 5 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 3,000,000 33,658,880,082 Rls. 1,027,949 $
3 11 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 2,192,400 31,352,680,944 Rls. 855,036 $
4 3 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 2,190,550 24,626,012,305 Rls. 758,953 $
5 12 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,500,000 21,883,174,104 Rls. 586,696 $
6 2 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,517,030 17,108,796,479 Rls. 527,274 $
7 6 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 999,600 12,207,451,733 Rls. 365,273 $
8 10 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 807,600 11,459,301,165 Rls. 314,964 $
9 4 1396 بجنورد آذربايجان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 997,726 11,152,944,273 Rls. 343,407 $
10 7 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 8,530 904,895,250 Rls. 26,700 $
11 12 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 8,300 839,143,500 Rls. 22,500 $
12 11 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 8,680 832,670,310 Rls. 22,614 $
13 9 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 8,100 801,259,698 Rls. 22,651 $
14 3 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,830 648,950,000 Rls. 19,998 $
15 6 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,780 641,543,420 Rls. 19,301 $
16 10 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,450 574,072,047 Rls. 15,873 $
17 8 1396 بجنورد آذربايجان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 339,433,893 Rls. 9,657 $
18 8 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,800 330,451,200 Rls. 9,600 $
19 4 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,100 325,950,000 Rls. 10,000 $
20 2 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,900 324,490,000 Rls. 10,000 $
21 5 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,960 296,481,126 Rls. 9,033 $
22 1 1396 بجنورد آذربايجان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,850 291,942,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
215,649,111,497 ريال
مجموع کل
6,263,365 دلار
[1]