آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,688,235 190,704,115,821 Rls. 5,093,052 $
2 2 1396 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 19,029,169 178,686,447,930 Rls. 5,508,141 $
3 12 1396 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 7,354,782 137,803,091,585 Rls. 3,687,637 $
4 12 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,152,667 129,078,638,618 Rls. 3,455,914 $
5 3 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,172,210 114,111,366,594 Rls. 3,516,627 $
6 8 1396 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 12,322,350 106,825,964,587 Rls. 3,043,597 $
7 12 1396 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 6,160,619 103,294,023,329 Rls. 2,772,280 $
8 12 1396 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,020,843 102,708,798,458 Rls. 2,750,967 $
9 8 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 849,028 89,081,438,256 Rls. 2,547,084 $
10 6 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 891,816 87,816,899,826 Rls. 2,642,202 $
11 1 1396 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 9,228,025 86,595,281,368 Rls. 2,670,548 $
12 1 1396 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 5,615,915 81,937,154,470 Rls. 2,527,164 $
13 2 1396 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 10,250,136 76,480,433,386 Rls. 2,357,532 $
14 3 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 785,009 76,412,071,134 Rls. 2,355,024 $
15 5 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 769,888 75,661,910,823 Rls. 2,309,664 $
16 12 1396 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 221,168 75,490,593,921 Rls. 2,024,104 $
17 12 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 817,410 73,816,204,940 Rls. 1,973,100 $
18 3 1396 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 8,219,658 72,087,938,307 Rls. 2,221,917 $
19 5 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 729,655 71,742,752,243 Rls. 2,188,964 $
20 4 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 694,776 67,838,461,629 Rls. 2,084,328 $
21 12 1396 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 926,769 66,833,288,652 Rls. 1,787,806 $
22 12 1396 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,751,323 66,268,039,207 Rls. 1,779,070 $
23 12 1396 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 359,350 62,949,358,115 Rls. 1,688,945 $
24 8 1396 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 618,909 60,974,902,994 Rls. 1,757,470 $
25 12 1396 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 85,638 60,737,330,858 Rls. 1,623,870 $
26 12 1396 باشماق عراق 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 64,414 60,287,219,400 Rls. 1,610,360 $
27 12 1396 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 4,011,832 59,832,452,744 Rls. 1,604,758 $
28 6 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 587,754 58,553,802,873 Rls. 1,762,962 $
29 2 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 597,982 58,197,104,268 Rls. 1,793,946 $
30 9 1396 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 5,067,825 57,733,361,780 Rls. 1,638,360 $
31 12 1396 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 432,659 56,545,620,213 Rls. 1,513,634 $
32 12 1396 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 174,590 56,238,333,308 Rls. 1,505,000 $
33 2 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 568,573 55,339,051,023 Rls. 1,705,719 $
34 5 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 569,673 55,300,459,540 Rls. 1,688,470 $
35 8 1396 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 164,970 55,178,277,717 Rls. 1,585,867 $
36 8 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 525,265 54,132,895,236 Rls. 1,561,075 $
37 8 1396 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 6,780,443 54,112,052,891 Rls. 1,564,258 $
38 12 1396 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,342,603 51,945,145,764 Rls. 1,393,889 $
39 12 1396 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 151,589 49,565,485,470 Rls. 1,316,258 $
40 9 1396 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 435,200 45,901,932,600 Rls. 1,302,600 $
41 1 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 463,462 45,090,819,198 Rls. 1,390,386 $
42 4 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 456,827 44,570,534,994 Rls. 1,370,661 $
43 3 1396 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 432,171 44,457,387,120 Rls. 1,370,061 $
44 4 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 444,031 43,332,318,444 Rls. 1,332,093 $
45 2 1396 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 431,312 41,971,016,676 Rls. 1,293,936 $
46 1 1396 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 262,100 39,943,738,660 Rls. 1,231,870 $
47 6 1396 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 377,277 37,636,286,880 Rls. 1,131,831 $
48 9 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 353,860 37,408,629,420 Rls. 1,061,580 $
49 8 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 357,247 37,339,434,888 Rls. 1,071,743 $
50 4 1396 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,440,355 37,296,845,873 Rls. 1,145,052 $
51 12 1396 باشماق عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 244,000 36,640,000,000 Rls. 976,000 $
52 7 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 345,132 35,269,447,047 Rls. 1,048,147 $
53 6 1396 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 350,470 34,915,109,673 Rls. 1,051,410 $
54 3 1396 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 102,400 34,911,959,412 Rls. 1,075,914 $
55 2 1396 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 342,083 33,295,316,127 Rls. 1,026,249 $
56 3 1396 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,950,711 32,709,842,641 Rls. 1,007,958 $
57 5 1396 باشماق عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 327,977 32,228,151,255 Rls. 983,931 $
58 2 1396 باشماق عراق 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 976,149 31,645,714,678 Rls. 976,149 $
59 2 1396 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 273,503 31,055,992,426 Rls. 957,259 $
60 2 1396 باشماق عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 317,378 30,859,580,418 Rls. 951,234 $
61 8 1396 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 291,693 30,477,276,630 Rls. 874,968 $
62 1 1396 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 312,963 30,448,724,730 Rls. 939,051 $
63 12 1396 باشماق عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 401,455 30,133,962,130 Rls. 802,910 $
64 7 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 292,045 29,550,468,735 Rls. 876,135 $
65 8 1396 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 2,440,738 28,181,275,628 Rls. 806,610 $
66 1 1396 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,772,239 28,133,012,638 Rls. 867,618 $
67 3 1396 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 288,452 28,083,129,087 Rls. 865,356 $
68 1 1396 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 246,382 27,964,488,312 Rls. 862,337 $
69 7 1396 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 280,916 27,863,429,202 Rls. 828,304 $
70 2 1396 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,174,517 27,478,916,138 Rls. 846,930 $
71 5 1396 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,155,425 26,972,461,562 Rls. 825,376 $
72 8 1396 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 465,790 26,956,270,083 Rls. 770,439 $
73 5 1396 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 273,518 26,724,343,186 Rls. 815,554 $
74 3 1396 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 233,142 26,479,430,601 Rls. 816,001 $
75 8 1396 باشماق عراق 04031090 ک ک ک ماست 797,635 26,352,731,633 Rls. 757,332 $
76 4 1396 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 229,363 26,111,513,475 Rls. 802,499 $
77 12 1396 باشماق عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 128,199 25,941,685,622 Rls. 695,594 $
78 6 1396 باشماق عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,156,650 25,782,421,546 Rls. 776,509 $
79 5 1396 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 260,288 25,534,965,432 Rls. 780,864 $
80 6 1396 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 251,702 25,114,066,803 Rls. 755,106 $
81 1 1396 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,929,119 25,019,957,708 Rls. 771,650 $
82 12 1396 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,095,393 24,611,845,485 Rls. 659,185 $
83 4 1396 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 242,710 23,656,575,477 Rls. 728,130 $
84 6 1396 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 35,596 23,634,173,655 Rls. 711,525 $
85 8 1396 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 144,150 23,626,039,320 Rls. 675,505 $
86 12 1396 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 31,670 23,603,499,080 Rls. 633,400 $
87 1 1396 باشماق عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 2,900,489 23,511,379,110 Rls. 725,123 $
88 3 1396 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 241,212 23,480,668,932 Rls. 723,636 $
89 3 1396 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 240,844 23,446,137,489 Rls. 722,532 $
90 12 1396 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,943,483 23,160,134,733 Rls. 621,615 $
91 8 1396 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 71,361 22,992,149,958 Rls. 666,616 $
92 2 1396 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 236,000 22,969,059,129 Rls. 708,000 $
93 8 1396 باشماق عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 217,599 22,877,794,305 Rls. 652,797 $
94 7 1396 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 249,997 22,744,544,929 Rls. 675,466 $
95 12 1396 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,525,082 21,756,014,211 Rls. 584,527 $
96 8 1396 باشماق عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,782,415 21,360,036,307 Rls. 610,785 $
97 5 1396 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 186,125 21,323,269,170 Rls. 651,438 $
98 8 1396 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 51,426 20,714,148,570 Rls. 588,930 $
99 4 1396 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 63,315 20,551,922,100 Rls. 631,052 $
100 4 1396 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 209,174 20,420,813,925 Rls. 627,522 $
مجموع کل
4,893,122,564,474 ريال
مجموع کل
142,102,554 دلار