آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 240,750 9,027,453,814 Rls. 259,859 $
2 9 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 379,159 6,720,894,110 Rls. 190,417 $
3 5 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 156,975 3,554,148,799 Rls. 108,291 $
4 12 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 96,080 3,366,346,944 Rls. 90,552 $
5 8 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 134,050 3,165,345,526 Rls. 91,559 $
6 12 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 120,406 2,561,263,320 Rls. 68,838 $
7 7 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,130 2,315,018,172 Rls. 67,974 $
8 7 1396 بازرگان گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 72,030 2,286,504,468 Rls. 67,887 $
9 4 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 109,969 2,146,496,950 Rls. 65,935 $
10 6 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 108,675 2,062,436,656 Rls. 62,422 $
11 6 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 89,700 2,056,466,280 Rls. 61,534 $
12 12 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 135,670 1,938,266,382 Rls. 52,018 $
13 3 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 134,550 1,814,702,410 Rls. 55,928 $
14 2 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 134,550 1,798,091,170 Rls. 55,430 $
15 8 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 16,900 1,767,074,700 Rls. 50,700 $
16 11 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,040 1,654,989,660 Rls. 45,276 $
17 9 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,315 1,604,232,642 Rls. 45,517 $
18 1 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 112,200 1,475,231,500 Rls. 45,500 $
19 4 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 47,650 1,461,196,340 Rls. 44,932 $
20 6 1396 بازرگان گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,343 1,401,450,778 Rls. 42,022 $
21 4 1396 بازرگان گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,900 1,036,590,500 Rls. 31,900 $
22 9 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 7,800 825,445,800 Rls. 23,400 $
23 1 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 825,222,720 Rls. 25,440 $
24 8 1396 بازرگان گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,980 807,724,020 Rls. 22,980 $
25 8 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,850 803,963,077 Rls. 22,873 $
26 6 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,005 750,428,724 Rls. 22,624 $
27 5 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 744,446,820 Rls. 22,620 $
28 3 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,015 734,311,541 Rls. 22,633 $
29 2 1396 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,245 712,437,264 Rls. 21,956 $
30 7 1396 بازرگان گرجستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 7,227 681,090,355 Rls. 20,066 $
31 9 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 45,175 669,241,470 Rls. 18,970 $
32 8 1396 بازرگان گرجستان 61042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 1,400 623,768,600 Rls. 18,200 $
33 11 1396 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 45,600 589,753,920 Rls. 15,960 $
34 11 1396 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 44,980 581,671,700 Rls. 15,740 $
35 7 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 5,500 560,043,000 Rls. 16,500 $
36 9 1396 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,200 549,915,600 Rls. 15,600 $
37 9 1396 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 39,070 482,022,174 Rls. 13,674 $
38 9 1396 بازرگان گرجستان 55133900 سا?ر پارچه ها? تاروپودباف ازنخها? به رنگها? گوناگون 1,700 479,413,600 Rls. 13,600 $
39 4 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 6,600 428,445,600 Rls. 13,200 $
40 6 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 4,100 407,978,700 Rls. 12,300 $
41 8 1396 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,200 383,827,080 Rls. 10,920 $
42 3 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 5,600 363,440,000 Rls. 11,200 $
43 4 1396 بازرگان گرجستان 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,100 357,445,000 Rls. 11,000 $
44 5 1396 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,600 354,477,600 Rls. 10,800 $
45 11 1396 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,100 335,265,496 Rls. 9,073 $
46 9 1396 بازرگان گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,360 306,154,935 Rls. 8,685 $
47 9 1396 بازرگان گرجستان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 2,200 293,993,340 Rls. 8,340 $
48 6 1396 بازرگان گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,500 279,848,800 Rls. 8,470 $
49 12 1396 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 144,000 271,404,000 Rls. 7,200 $
50 2 1396 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,800 268,594,920 Rls. 8,280 $
51 4 1396 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,100 259,960,000 Rls. 8,000 $
52 2 1396 بازرگان گرجستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 800 259,512,000 Rls. 8,000 $
53 9 1396 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,400 253,974,150 Rls. 7,200 $
54 5 1396 بازرگان گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 237,959,500 Rls. 7,250 $
55 9 1396 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,900 235,829,190 Rls. 6,690 $
56 9 1396 بازرگان گرجستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 2,200 232,656,600 Rls. 6,600 $
57 5 1396 بازرگان گرجستان 52085900 پارچه تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, با85%يا بيشتر پنبه, غيرمذکوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم 680 223,189,600 Rls. 6,800 $
58 11 1396 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 118,760 218,490,452 Rls. 5,938 $
59 3 1396 بازرگان گرجستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 550 214,170,000 Rls. 6,600 $
60 4 1396 بازرگان گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,000 201,469,000 Rls. 6,200 $
61 12 1396 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 13,834 198,124,920 Rls. 5,256 $
62 6 1396 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 119,400 198,018,930 Rls. 5,970 $
63 9 1396 بازرگان گرجستان 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 3,144 188,409,545 Rls. 5,345 $
64 9 1396 بازرگان گرجستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 169,459,200 Rls. 4,800 $
65 4 1396 بازرگان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 24,000 163,245,720 Rls. 5,016 $
66 7 1396 بازرگان گرجستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,430 155,793,780 Rls. 4,590 $
67 7 1396 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,500 152,739,000 Rls. 4,500 $
68 3 1396 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,200 142,780,000 Rls. 4,400 $
69 2 1396 بازرگان گرجستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,200 142,731,600 Rls. 4,400 $
70 7 1396 بازرگان گرجستان 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 935 141,266,604 Rls. 4,162 $
71 5 1396 بازرگان گرجستان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 1,850 131,288,000 Rls. 4,000 $
72 10 1396 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 70,200 126,556,560 Rls. 3,510 $
73 8 1396 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,150 125,439,180 Rls. 3,660 $
74 5 1396 بازرگان گرجستان 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 650 118,159,200 Rls. 3,600 $
75 6 1396 بازرگان گرجستان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 1,550 118,081,640 Rls. 3,560 $
76 4 1396 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 72,000 116,982,000 Rls. 3,600 $
77 8 1396 بازرگان گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 48,270 99,686,112 Rls. 2,896 $
78 5 1396 بازرگان گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 71,000 93,214,480 Rls. 2,840 $
79 2 1396 بازرگان گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,400 90,829,200 Rls. 2,800 $
80 9 1396 بازرگان گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 480 84,602,400 Rls. 2,400 $
81 2 1396 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,200 77,853,600 Rls. 2,400 $
82 6 1396 بازرگان گرجستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 280 74,298,560 Rls. 2,240 $
83 4 1396 بازرگان گرجستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,260 73,664,700 Rls. 2,260 $
84 6 1396 بازرگان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 730 72,640,110 Rls. 2,190 $
85 10 1396 بازرگان گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 24,010 60,545,520 Rls. 1,680 $
86 9 1396 بازرگان گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 24,000 59,199,840 Rls. 1,680 $
87 3 1396 بازرگان گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,100 58,410,000 Rls. 1,800 $
88 11 1396 بازرگان گرجستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 14,000 56,550,340 Rls. 1,540 $
89 6 1396 بازرگان گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 24,060 56,285,964 Rls. 1,684 $
90 7 1396 بازرگان گرجستان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 730 54,986,040 Rls. 1,620 $
91 9 1396 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 2,300 47,095,536 Rls. 1,334 $
92 9 1396 بازرگان گرجستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 323 34,158,219 Rls. 969 $
93 11 1396 بازرگان گرجستان 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 8,000 32,314,480 Rls. 880 $
94 8 1396 بازرگان گرجستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 500 17,136,500 Rls. 500 $
95 8 1396 بازرگان گرجستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 300 17,136,500 Rls. 500 $
96 8 1396 بازرگان گرجستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 500 17,136,500 Rls. 500 $
97 8 1396 بازرگان گرجستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 330 13,709,200 Rls. 400 $
98 9 1396 بازرگان گرجستان 90139000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات وسايل دا را ي كريستال مايع; دستگاههاي ليزروا پتيكي مشمول 9013 260 10,575,300 Rls. 300 $
99 4 1396 بازرگان گرجستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 75 2,596,640 Rls. 80 $
مجموع کل
76,616,889,089 ريال
مجموع کل
2,231,935 دلار
[1]