آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,214,085 119,649,098,501 Rls. 3,246,344 $
2 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 7,076,202 118,776,110,630 Rls. 3,184,294 $
3 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,465,709 86,876,506,595 Rls. 2,459,569 $
4 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 6,079,593 76,676,217,044 Rls. 2,132,138 $
5 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,754,168 73,949,517,555 Rls. 2,124,478 $
6 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,875,704 56,903,308,639 Rls. 1,753,645 $
7 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,075,328 54,342,801,596 Rls. 1,536,719 $
8 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,338,729 46,734,864,714 Rls. 1,426,434 $
9 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 927,518 45,760,715,905 Rls. 1,310,920 $
10 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 547,167 35,510,719,920 Rls. 1,094,334 $
11 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 495,228 34,981,988,350 Rls. 1,033,462 $
12 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 628,797 34,896,230,262 Rls. 1,004,268 $
13 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 466,585 33,297,944,934 Rls. 1,026,483 $
14 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,804,235 32,200,687,696 Rls. 970,079 $
15 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 462,406 32,175,958,634 Rls. 924,812 $
16 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 506,024 31,724,964,879 Rls. 849,917 $
17 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,322,141 30,777,356,243 Rls. 948,760 $
18 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 408,223 30,754,586,445 Rls. 823,685 $
19 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 462,273 30,735,338,628 Rls. 927,451 $
20 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 516,088 29,963,575,058 Rls. 829,737 $
21 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,900,390 29,086,813,392 Rls. 897,090 $
22 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,933,826 28,899,988,332 Rls. 773,532 $
23 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 424,677 28,821,098,198 Rls. 849,354 $
24 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 521,130 27,587,574,548 Rls. 841,962 $
25 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 426,567 26,299,423,172 Rls. 810,476 $
26 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 389,431 26,078,454,896 Rls. 748,638 $
27 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 417,344 25,954,875,490 Rls. 792,954 $
28 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 435,936 25,778,660,000 Rls. 700,135 $
29 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 504,749 25,738,404,619 Rls. 793,383 $
30 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 484,862 25,359,631,977 Rls. 775,779 $
31 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 407,262 25,180,176,099 Rls. 769,356 $
32 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,808,744 23,626,416,346 Rls. 633,819 $
33 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 356,535 23,532,693,488 Rls. 677,417 $
34 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,242,967 23,176,503,429 Rls. 621,483 $
35 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 1,354,177 22,459,476,946 Rls. 609,383 $
36 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 462,583 22,415,934,095 Rls. 664,967 $
37 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 360,286 22,195,728,808 Rls. 684,543 $
38 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 310,652 21,942,764,908 Rls. 621,304 $
39 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 4,480,400 21,804,943,791 Rls. 672,059 $
40 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 312,515 21,727,152,715 Rls. 602,400 $
41 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,237,896 20,357,102,942 Rls. 566,425 $
42 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 403,572 20,331,726,746 Rls. 563,982 $
43 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,387,859 19,994,820,824 Rls. 555,144 $
44 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 266,352 19,340,165,835 Rls. 525,186 $
45 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 291,685 19,330,876,752 Rls. 583,370 $
46 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 367,175 19,110,482,128 Rls. 589,369 $
47 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 130,019 19,028,339,540 Rls. 546,064 $
48 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,426,224 18,971,087,985 Rls. 562,005 $
49 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 327,530 18,522,438,169 Rls. 524,044 $
50 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 206,192 17,978,946,944 Rls. 554,071 $
51 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,106,263 17,489,689,265 Rls. 537,137 $
52 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,227,039 17,464,087,246 Rls. 538,263 $
53 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 264,600 17,167,589,880 Rls. 529,200 $
54 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 327,974 17,023,454,188 Rls. 524,755 $
55 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,129,204 16,402,769,385 Rls. 444,294 $
56 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 280,176 16,359,361,514 Rls. 504,313 $
57 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 126,928 16,116,153,978 Rls. 462,558 $
58 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 227,411 15,997,840,704 Rls. 452,729 $
59 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 117,214 15,973,290,666 Rls. 492,298 $
60 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,106,945 15,928,336,788 Rls. 442,778 $
61 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,117,785 15,803,980,820 Rls. 487,090 $
62 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,218,148 15,698,447,260 Rls. 426,358 $
63 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 311,086 15,132,245,184 Rls. 466,629 $
64 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 75,255 14,793,856,875 Rls. 451,350 $
65 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 798,833 14,345,174,868 Rls. 389,419 $
66 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 955,506 14,062,032,924 Rls. 382,203 $
67 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 262,091 13,899,729,731 Rls. 419,341 $
68 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 279,349 13,681,387,094 Rls. 416,934 $
69 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 225,523 13,554,184,796 Rls. 367,303 $
70 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 162,991 13,388,691,274 Rls. 358,558 $
71 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 707,019 13,313,896,774 Rls. 360,742 $
72 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 225,927 13,196,547,845 Rls. 406,668 $
73 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,038,200 13,071,467,850 Rls. 363,370 $
74 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,645,800 12,710,243,750 Rls. 391,750 $
75 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 233,686 12,662,661,816 Rls. 373,893 $
76 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 198,703 12,632,113,254 Rls. 389,279 $
77 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 890,990 12,589,729,524 Rls. 356,396 $
78 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 234,718 12,186,257,326 Rls. 375,548 $
79 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,390,098 11,989,459,660 Rls. 354,474 $
80 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 192,248 11,894,305,465 Rls. 365,269 $
81 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 849,137 11,838,802,730 Rls. 339,661 $
82 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 180,600 11,710,843,200 Rls. 361,200 $
83 8 1396 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 470,665 11,584,035,640 Rls. 333,402 $
84 3 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 324,956 11,154,887,268 Rls. 343,765 $
85 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 53,703 10,892,495,788 Rls. 294,082 $
86 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 150,743 10,888,355,552 Rls. 301,486 $
87 11 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 840,302 10,823,452,261 Rls. 294,109 $
88 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 85,395 10,771,601,248 Rls. 305,424 $
89 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 591,500 10,664,911,875 Rls. 295,750 $
90 7 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 171,252 10,421,556,499 Rls. 308,249 $
91 6 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 170,608 10,175,426,579 Rls. 307,094 $
92 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 74,575 10,161,439,747 Rls. 313,213 $
93 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 167,662 9,851,065,519 Rls. 301,791 $
94 2 1396 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 420,840 9,828,530,473 Rls. 303,003 $
95 4 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 821,347 9,754,441,483 Rls. 299,791 $
96 10 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 615,500 9,715,593,090 Rls. 269,589 $
97 9 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 418,625 9,562,197,775 Rls. 270,875 $
98 5 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 68,720 9,453,722,128 Rls. 288,624 $
99 12 1396 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 137,567 9,264,287,282 Rls. 247,621 $
100 1 1396 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,487,000 9,246,218,936 Rls. 285,087 $
مجموع کل
2,371,614,048,119 ريال
مجموع کل
68,611,938 دلار