آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه مرزي ريمدان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 3,818,951 53,573,239,048 Rls. 1,526,137 $
2 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 1,496,537 52,635,400,254 Rls. 1,435,653 $
3 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,533,847 51,482,818,964 Rls. 1,484,936 $
4 4 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,685,283 48,967,486,304 Rls. 1,509,571 $
5 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,284,186 43,542,228,127 Rls. 1,257,824 $
6 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,052,330 41,812,428,657 Rls. 1,279,005 $
7 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 195,700 38,085,177,000 Rls. 1,173,621 $
8 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,372,541 33,176,663,452 Rls. 908,667 $
9 12 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,672,010 23,781,542,842 Rls. 640,471 $
10 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,749,064 23,206,245,342 Rls. 669,075 $
11 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 105,614 23,172,480,000 Rls. 648,000 $
12 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08061000 انگور تازه 939,101 22,538,999,848 Rls. 639,945 $
13 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,710,748 21,687,917,061 Rls. 655,209 $
14 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 2,319,672 20,929,692,886 Rls. 618,910 $
15 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 771,955 16,003,182,983 Rls. 493,360 $
16 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 880,398 12,605,205,591 Rls. 352,158 $
17 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 653,074 11,847,923,788 Rls. 349,324 $
18 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07031000 پيازوموسير 279,853 11,163,086,132 Rls. 335,206 $
19 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 307,450 7,510,240,735 Rls. 215,209 $
20 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07031000 پيازوموسير 751,994 6,021,063,709 Rls. 175,483 $
21 4 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,340,647 5,829,231,848 Rls. 179,434 $
22 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 285,934 5,824,696,080 Rls. 162,883 $
23 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08081000 سيب , تازه 312,919 4,260,293,346 Rls. 125,166 $
24 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 179,427 3,609,692,268 Rls. 107,656 $
25 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 615,438 3,495,487,515 Rls. 107,719 $
26 1 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 156,075 3,222,816,856 Rls. 99,416 $
27 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 135,014 2,699,848,422 Rls. 81,008 $
28 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 188,710 2,613,762,225 Rls. 72,275 $
29 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 127,509 2,481,452,649 Rls. 76,470 $
30 7 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 50,593 2,207,846,083 Rls. 65,819 $
31 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 445,564 1,857,707,910 Rls. 56,940 $
32 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,131 1,623,737,840 Rls. 49,648 $
33 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,138 1,371,189,625 Rls. 42,275 $
34 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 180,270 1,226,840,532 Rls. 37,823 $
35 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 61,322 1,193,454,541 Rls. 36,793 $
36 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 264,337 1,159,796,646 Rls. 33,154 $
37 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 271,647 974,331,340 Rls. 29,882 $
38 1 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 158,311 971,388,348 Rls. 29,946 $
39 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 207,665 798,110,330 Rls. 22,613 $
40 2 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,600 776,541,780 Rls. 23,940 $
41 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 80,809 650,331,360 Rls. 18,186 $
42 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 48,040 648,380,760 Rls. 18,399 $
43 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 15,132 637,815,180 Rls. 19,380 $
44 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 72,857 611,131,622 Rls. 16,493 $
45 1 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,758 600,992,640 Rls. 18,540 $
46 10 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08061000 انگور تازه 26,354 569,848,668 Rls. 15,812 $
47 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,246 534,479,705 Rls. 15,667 $
48 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,052 494,685,241 Rls. 15,031 $
49 6 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 132,922 486,190,962 Rls. 14,619 $
50 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 08105000 کيوي، تازه 23,125 411,861,744 Rls. 11,688 $
51 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 60,748 368,637,840 Rls. 11,160 $
52 6 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,726 344,499,712 Rls. 10,496 $
53 6 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,913 304,456,872 Rls. 9,276 $
54 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 22,126 290,976,385 Rls. 8,897 $
55 6 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 48,950 273,967,680 Rls. 8,292 $
56 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,037 261,696,165 Rls. 7,671 $
57 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 46,864 233,006,400 Rls. 6,600 $
58 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 7,084 225,657,474 Rls. 6,954 $
59 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19054000 نان سوخاري (Rusks) ,نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه 2,037 208,150,866 Rls. 5,907 $
60 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 27,025 197,219,635 Rls. 5,981 $
61 9 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,476 161,953,848 Rls. 4,596 $
62 4 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,820 102,494,600 Rls. 3,160 $
63 11 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,067 101,826,634 Rls. 3,094 $
64 1 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 27,901 99,484,704 Rls. 3,069 $
65 5 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 8,702 71,250,825 Rls. 2,175 $
66 6 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 22029990 --- ساير 7,603 51,510,375 Rls. 1,575 $
67 4 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 3,905 16,721,235 Rls. 513 $
68 3 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 16,872 10,944,866 Rls. 337 $
69 6 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23 590,796 Rls. 18 $
مجموع کل
620,912,013,701 ريال
مجموع کل
18,072,210 دلار
[1]