آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (باجگيران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 169,505 45,430,372,328 Rls. 1,342,495 $
2 2 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 231,238 42,477,419,181 Rls. 1,309,052 $
3 4 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 222,363 40,031,482,482 Rls. 1,230,388 $
4 1 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,337 30,991,771,976 Rls. 955,680 $
5 3 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 190,257 30,641,179,052 Rls. 944,327 $
6 9 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,743 24,449,845,134 Rls. 692,494 $
7 5 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 120,927 21,762,973,672 Rls. 664,587 $
8 10 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 62,523 16,642,887,239 Rls. 461,153 $
9 8 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 74,794 16,348,031,312 Rls. 474,795 $
10 6 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 89,944 16,051,495,654 Rls. 486,853 $
11 12 1396 باجگيران تركمنستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 10,680 9,961,006,000 Rls. 267,000 $
12 10 1396 باجگيران تركمنستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 8,500 7,684,607,500 Rls. 212,500 $
13 10 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 28,721 6,892,202,185 Rls. 192,709 $
14 11 1396 باجگيران تركمنستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 7,488 6,712,899,180 Rls. 181,920 $
15 7 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,475 6,697,003,032 Rls. 197,700 $
16 11 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,330 6,006,453,970 Rls. 163,570 $
17 4 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 42,726 5,976,050,780 Rls. 183,719 $
18 3 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 35,422 5,058,871,422 Rls. 155,859 $
19 9 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,784 4,996,258,272 Rls. 141,408 $
20 3 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 33,474 4,691,201,341 Rls. 144,573 $
21 2 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 24,660 4,586,528,015 Rls. 141,355 $
22 5 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 30,709 4,435,039,928 Rls. 135,124 $
23 4 1396 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 136,277 4,431,612,303 Rls. 136,277 $
24 12 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,481 4,259,270,730 Rls. 114,070 $
25 11 1396 باجگيران تركمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,735 4,248,525,204 Rls. 116,226 $
26 12 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,675 3,886,210,824 Rls. 104,100 $
27 4 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,587 3,744,137,160 Rls. 115,044 $
28 6 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,875 3,610,665,810 Rls. 109,710 $
29 10 1396 باجگيران تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 35,334 3,541,268,940 Rls. 98,606 $
30 10 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,690 3,313,628,760 Rls. 92,280 $
31 9 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 13,536 3,256,041,294 Rls. 92,268 $
32 7 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 13,151 2,913,391,008 Rls. 85,998 $
33 1 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 20,426 2,848,180,390 Rls. 87,830 $
34 9 1396 باجگيران تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 29,614 2,823,341,970 Rls. 79,740 $
35 5 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 19,509 2,742,676,545 Rls. 83,887 $
36 3 1396 باجگيران تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 79,399 2,573,791,722 Rls. 79,308 $
37 5 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,306 2,480,988,240 Rls. 75,672 $
38 8 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,905 2,341,712,076 Rls. 67,518 $
39 11 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,387 2,295,961,642 Rls. 62,514 $
40 6 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,768 2,282,843,976 Rls. 69,216 $
41 8 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,467 2,260,917,720 Rls. 65,604 $
42 9 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 21,082 2,232,486,276 Rls. 63,316 $
43 12 1396 باجگيران تركمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,800 2,132,655,000 Rls. 57,000 $
44 10 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 7,839 2,127,669,522 Rls. 59,004 $
45 2 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,435 2,115,762,252 Rls. 65,205 $
46 9 1396 باجگيران تركمنستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,409 2,079,300,960 Rls. 59,004 $
47 12 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 12,470 2,079,200,079 Rls. 55,612 $
48 7 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 14,420 2,077,265,406 Rls. 61,213 $
49 3 1396 باجگيران تركمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,853 1,820,797,660 Rls. 56,107 $
50 12 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 12,963 1,694,360,980 Rls. 45,369 $
51 4 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 25,533 1,678,276,055 Rls. 51,577 $
52 5 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 7,112 1,601,502,408 Rls. 48,906 $
53 9 1396 باجگيران تركمنستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,800 1,588,680,000 Rls. 45,000 $
54 1 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,040 1,572,080,304 Rls. 48,480 $
55 3 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,288 1,557,135,933 Rls. 47,991 $
56 9 1396 باجگيران تركمنستان 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,552 1,501,984,512 Rls. 42,624 $
57 7 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 39,302 1,468,280,315 Rls. 43,219 $
58 8 1396 باجگيران تركمنستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 12,662 1,416,816,765 Rls. 40,521 $
59 6 1396 باجگيران تركمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,626 1,398,701,412 Rls. 42,462 $
60 7 1396 باجگيران تركمنستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,517 1,389,128,004 Rls. 41,002 $
61 4 1396 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,996 1,353,233,880 Rls. 41,584 $
62 3 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 18,078 1,291,510,608 Rls. 39,802 $
63 4 1396 باجگيران تركمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 63,583 1,241,983,913 Rls. 38,150 $
64 10 1396 باجگيران تركمنستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 22,467 1,213,275,513 Rls. 33,697 $
65 11 1396 باجگيران تركمنستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,722 1,198,707,012 Rls. 32,664 $
66 4 1396 باجگيران تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 91,871 1,195,435,393 Rls. 36,746 $
67 4 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 14,607 1,155,385,995 Rls. 35,526 $
68 5 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 25,038 1,127,729,138 Rls. 34,368 $
69 3 1396 باجگيران تركمنستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 8,668 1,124,898,368 Rls. 34,672 $
70 9 1396 باجگيران تركمنستان 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 2,632 1,113,020,160 Rls. 31,584 $
71 8 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 28,986 1,104,466,714 Rls. 31,878 $
72 11 1396 باجگيران تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,577 1,094,712,918 Rls. 29,724 $
73 4 1396 باجگيران تركمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,658 1,083,417,525 Rls. 33,290 $
74 7 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 9,080 1,082,145,785 Rls. 31,780 $
75 6 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 9,210 1,063,408,164 Rls. 32,235 $
76 8 1396 باجگيران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,812 1,011,122,699 Rls. 29,291 $
77 3 1396 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 9,173 952,518,505 Rls. 29,351 $
78 7 1396 باجگيران تركمنستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 2,156 951,672,040 Rls. 27,896 $
79 7 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,936 941,480,477 Rls. 27,776 $
80 2 1396 باجگيران تركمنستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 7,115 909,837,511 Rls. 28,039 $
81 3 1396 باجگيران تركمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 4,317 889,089,920 Rls. 27,400 $
82 5 1396 باجگيران تركمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 7,100 813,645,560 Rls. 24,850 $
83 7 1396 باجگيران تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 11,750 805,415,500 Rls. 23,500 $
84 12 1396 باجگيران تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 7,814 802,184,043 Rls. 21,525 $
85 10 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 4,056 799,929,130 Rls. 22,308 $
86 1 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 16,167 784,851,664 Rls. 24,205 $
87 2 1396 باجگيران تركمنستان 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 15,636 760,849,191 Rls. 23,449 $
88 2 1396 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 7,290 756,700,416 Rls. 23,321 $
89 2 1396 باجگيران تركمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 4,211 751,305,016 Rls. 23,155 $
90 2 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 20,829 742,999,879 Rls. 22,899 $
91 10 1396 باجگيران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 5,866 741,571,194 Rls. 20,530 $
92 9 1396 باجگيران تركمنستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 6,011 741,392,425 Rls. 21,038 $
93 1 1396 باجگيران تركمنستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 19,793 705,839,306 Rls. 21,767 $
94 12 1396 باجگيران تركمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,627 699,001,525 Rls. 18,803 $
95 12 1396 باجگيران تركمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,262 686,932,625 Rls. 18,415 $
96 1 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,337 682,048,224 Rls. 21,033 $
97 2 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,087 663,589,017 Rls. 20,451 $
98 5 1396 باجگيران تركمنستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 6,331 663,534,979 Rls. 20,258 $
99 2 1396 باجگيران تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,100 655,196,100 Rls. 20,192 $
100 12 1396 باجگيران تركمنستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,109 651,067,308 Rls. 17,460 $
مجموع کل
488,919,935,152 ريال
مجموع کل
14,485,353 دلار