آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 738,360 56,141,324,940 Rls. 1,555,140 $
2 11 1396 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 449,200 34,483,606,400 Rls. 937,600 $
3 12 1396 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 332,210 25,843,922,900 Rls. 692,540 $
4 9 1396 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 334,800 23,597,341,010 Rls. 665,710 $
5 7 1396 اهواز جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,000 1,569,290,000 Rls. 46,000 $
مجموع کل
141,635,485,250 ريال
مجموع کل
3,896,990 دلار
[1]