آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1,357,670 57,051,884,138 Rls. 1,740,533 $
2 3 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1,134,740 47,204,340,228 Rls. 1,454,737 $
3 8 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 984,094 43,889,617,319 Rls. 1,261,611 $
4 7 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 782,580 33,741,924,050 Rls. 1,003,267 $
5 12 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 431,949 20,718,892,985 Rls. 553,759 $
6 4 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 469,420 19,581,228,430 Rls. 601,796 $
7 11 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 411,368 19,483,494,365 Rls. 527,375 $
8 2 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 412,660 17,160,171,521 Rls. 529,031 $
9 6 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 383,770 16,286,485,224 Rls. 491,449 $
10 10 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 268,400 12,406,472,984 Rls. 344,089 $
11 9 1396 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 241,520 10,931,142,216 Rls. 309,629 $
12 5 1396 اهواز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 157,080 3,950,800,918 Rls. 120,602 $
13 10 1396 اهواز ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 70,740 1,386,225,284 Rls. 38,200 $
14 3 1396 اهواز ترکيه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 96,634 644,625,963 Rls. 19,865 $
15 4 1396 اهواز ترکيه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 23,939 106,827,120 Rls. 3,288 $
مجموع کل
304,544,132,745 ريال
مجموع کل
8,999,231 دلار
[1]