آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,469,598 21,031,090,201 Rls. 563,006 $
2 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,561,333 12,492,987,602 Rls. 375,035 $
3 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,797,771 12,405,743,887 Rls. 378,521 $
4 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,530,902 10,824,389,080 Rls. 333,581 $
5 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,882,200 10,381,102,050 Rls. 318,960 $
6 3 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,241,119 10,302,292,926 Rls. 317,462 $
7 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 6,018,811 10,091,079,400 Rls. 271,448 $
8 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,989,357 7,963,962,468 Rls. 243,852 $
9 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,988,998 7,388,465,636 Rls. 211,112 $
10 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,005,418 6,338,243,425 Rls. 180,325 $
11 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 2,000,000 6,326,820,000 Rls. 180,000 $
12 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 2,120,000 6,325,910,400 Rls. 169,600 $
13 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,790,000 6,301,383,111 Rls. 174,849 $
14 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,987,333 6,115,989,483 Rls. 183,713 $
15 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,997,428 5,940,504,090 Rls. 182,841 $
16 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,936,817 5,808,273,240 Rls. 179,135 $
17 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,994,000 3,692,590,020 Rls. 104,790 $
18 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 280,874 2,974,820,952 Rls. 84,263 $
19 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 2,104,912 2,893,591,239 Rls. 89,201 $
20 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,107,385 2,674,038,648 Rls. 77,684 $
21 12 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 219,411 2,460,805,816 Rls. 65,824 $
22 4 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,543,813 2,076,949,105 Rls. 63,595 $
23 5 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,100,000 1,714,597,500 Rls. 52,500 $
24 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 749,134 1,531,194,580 Rls. 47,195 $
25 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 746,700 1,083,879,852 Rls. 29,868 $
26 1 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,500 897,721,650 Rls. 27,675 $
27 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,800 877,096,480 Rls. 27,040 $
28 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 620,000 873,902,400 Rls. 24,800 $
29 7 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 76,159 779,459,520 Rls. 22,848 $
30 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 539,000 757,812,440 Rls. 21,560 $
31 11 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 500,000 741,080,000 Rls. 20,000 $
32 8 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25202000 ک گچ 999,000 687,751,560 Rls. 19,980 $
33 2 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 471,555 535,307,240 Rls. 16,504 $
34 10 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 39,606 448,495,751 Rls. 12,359 $
35 9 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,000 889,725 Rls. 25 $
36 6 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 98 162,460 Rls. 5 $
مجموع کل
173,740,383,937 ريال
مجموع کل
5,071,156 دلار
[1]