آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 726,500 15,529,103,486 Rls. 478,602 $
2 1 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 8,700,000 8,462,838,000 Rls. 261,000 $
3 2 1396 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 412,960 7,770,388,256 Rls. 239,518 $
4 3 1396 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,983,000 7,722,039,960 Rls. 237,960 $
5 7 1396 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,783,930 7,177,834,160 Rls. 214,072 $
6 7 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 6,054,373 5,725,489,019 Rls. 168,311 $
7 5 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,898,563 5,389,570,600 Rls. 163,980 $
8 10 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,023,070 4,357,311,918 Rls. 120,461 $
9 6 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,022,050 4,002,168,360 Rls. 120,441 $
10 2 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,046,050 3,922,925,991 Rls. 120,921 $
11 3 1396 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 141,360 3,087,065,425 Rls. 95,141 $
12 10 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,050,988 3,077,924,113 Rls. 84,817 $
13 8 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,083,954 3,013,464,366 Rls. 85,734 $
14 2 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,900,000 2,821,845,000 Rls. 87,000 $
15 6 1396 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,014,563 2,800,729,680 Rls. 83,804 $
16 11 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 2,998,350 2,216,080,485 Rls. 59,967 $
17 3 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,289,680 2,135,491,652 Rls. 65,794 $
18 1 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,266,310 2,118,414,756 Rls. 65,327 $
19 9 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 2,999,700 2,114,848,494 Rls. 59,994 $
20 8 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 2,998,350 2,096,746,155 Rls. 59,967 $
21 2 1396 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 105,560 1,986,004,330 Rls. 61,226 $
22 5 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 2,998,350 1,964,458,953 Rls. 59,967 $
23 4 1396 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 2,998,350 1,954,624,365 Rls. 59,967 $
24 7 1396 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 76,160 1,798,879,375 Rls. 52,932 $
25 5 1396 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 59,540 1,353,770,612 Rls. 41,380 $
26 7 1396 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 53,020 1,247,637,741 Rls. 36,849 $
27 3 1396 اميرآباد تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 82,020 1,131,073,484 Rls. 34,858 $
28 4 1396 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 45,230 1,022,923,925 Rls. 31,435 $
29 1 1396 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 27,020 508,179,188 Rls. 15,671 $
30 4 1396 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 15,060 340,503,265 Rls. 10,467 $
31 5 1396 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,400 168,201,815 Rls. 5,143 $
مجموع کل
109,018,536,929 ريال
مجموع کل
3,282,706 دلار
[1]