آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,136,200 28,038,129,749 Rls. 864,031 $
2 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,615,900 25,373,719,850 Rls. 781,967 $
3 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,991,000 17,195,954,588 Rls. 525,530 $
4 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,625,237 16,990,074,085 Rls. 514,546 $
5 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 227,983 15,736,065,679 Rls. 445,095 $
6 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 1,506,200 13,933,560,146 Rls. 374,969 $
7 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 364,000 13,131,643,525 Rls. 400,400 $
8 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 174,675 12,913,963,129 Rls. 346,663 $
9 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 166,324 12,138,118,271 Rls. 330,548 $
10 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,515,400 11,847,146,035 Rls. 364,263 $
11 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 226,260 11,473,062,255 Rls. 324,765 $
12 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 295,750 11,247,636,400 Rls. 325,325 $
13 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 295,750 10,978,842,875 Rls. 325,325 $
14 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,636 9,515,379,444 Rls. 285,986 $
15 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 538,390 9,376,195,387 Rls. 268,042 $
16 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,601 8,927,939,652 Rls. 238,954 $
17 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 71,320 7,906,573,560 Rls. 213,960 $
18 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 97,464 7,808,709,109 Rls. 231,000 $
19 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 409,240 7,710,279,485 Rls. 210,172 $
20 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,657 7,116,582,484 Rls. 209,369 $
21 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 645,580 6,660,344,730 Rls. 205,335 $
22 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,535 6,591,568,500 Rls. 203,130 $
23 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,920 6,584,214,875 Rls. 179,438 $
24 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 159,250 6,285,203,925 Rls. 175,175 $
25 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 551,102 6,118,453,810 Rls. 182,477 $
26 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 75,937 5,915,376,415 Rls. 169,072 $
27 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 470 5,880,121,200 Rls. 181,200 $
28 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 159,250 5,709,829,125 Rls. 175,175 $
29 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 9,061 5,642,583,120 Rls. 152,280 $
30 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 136,500 5,322,291,975 Rls. 150,150 $
31 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 288,990 5,320,207,596 Rls. 146,111 $
32 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,150 5,257,309,083 Rls. 146,236 $
33 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 9,253 5,197,478,400 Rls. 155,520 $
34 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 113,194 5,043,340,496 Rls. 147,152 $
35 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 284,900 4,332,750,240 Rls. 133,347 $
36 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 75,590 4,213,312,321 Rls. 128,486 $
37 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 279,754 4,186,721,456 Rls. 117,942 $
38 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 338,500 4,123,994,868 Rls. 112,305 $
39 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 68,320 4,022,694,900 Rls. 109,476 $
40 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 48,697 3,983,090,383 Rls. 122,749 $
41 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,792 3,695,039,570 Rls. 111,140 $
42 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,660 3,588,091,766 Rls. 109,773 $
43 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 8,960 3,465,084,180 Rls. 93,082 $
44 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 38,198 3,307,118,142 Rls. 100,938 $
45 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 97,000 3,207,429,402 Rls. 90,573 $
46 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 31,912 3,106,474,584 Rls. 95,736 $
47 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 85,140 3,106,224,400 Rls. 86,150 $
48 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 272,200 3,084,720,538 Rls. 86,261 $
49 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,750 3,038,726,964 Rls. 93,678 $
50 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 82,250 2,985,461,325 Rls. 90,475 $
51 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,306 2,854,492,470 Rls. 76,530 $
52 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 134,440 2,745,616,689 Rls. 73,611 $
53 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 996 2,732,353,092 Rls. 73,028 $
54 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,039 2,632,939,733 Rls. 74,340 $
55 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 12,555 2,622,994,076 Rls. 80,860 $
56 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,015 2,599,386,961 Rls. 72,125 $
57 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 45,360 2,433,110,400 Rls. 68,040 $
58 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 56,363 2,430,358,968 Rls. 73,272 $
59 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,500 2,416,876,000 Rls. 74,480 $
60 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,130 2,401,316,000 Rls. 73,998 $
61 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 8,675 2,366,188,200 Rls. 72,900 $
62 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,188 2,254,796,470 Rls. 69,429 $
63 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 413 2,194,835,200 Rls. 66,080 $
64 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 6,000 1,889,775,900 Rls. 53,100 $
65 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 100,050 1,863,449,366 Rls. 56,359 $
66 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 117,530 1,799,616,805 Rls. 55,239 $
67 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,710 1,795,905,000 Rls. 51,494 $
68 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 32,000 1,767,456,000 Rls. 54,400 $
69 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 1,560 1,765,200,000 Rls. 50,000 $
70 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 34,250 1,672,134,555 Rls. 44,525 $
71 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 32,500 1,563,425,968 Rls. 42,250 $
72 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,122 1,557,061,634 Rls. 46,885 $
73 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 53,180 1,509,281,638 Rls. 46,512 $
74 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 11,723 1,499,810,620 Rls. 41,030 $
75 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,810 1,458,282,096 Rls. 40,464 $
76 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,670 1,424,652,192 Rls. 38,448 $
77 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 19,200 1,334,563,200 Rls. 37,320 $
78 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 226 1,329,703,360 Rls. 36,160 $
79 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,550 1,320,126,200 Rls. 39,800 $
80 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 70,230 1,317,493,152 Rls. 40,032 $
81 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 49,250 1,313,982,000 Rls. 40,500 $
82 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,730 1,303,939,728 Rls. 39,312 $
83 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 266 1,257,135,190 Rls. 34,018 $
84 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,680 1,243,567,080 Rls. 34,020 $
85 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,430 1,223,495,280 Rls. 34,992 $
86 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 31,350 1,172,960,250 Rls. 31,350 $
87 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 727 1,168,363,840 Rls. 35,251 $
88 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 236 1,129,076,022 Rls. 32,801 $
89 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087039 ک ک ک ک ساير 17,600 1,108,655,680 Rls. 29,920 $
90 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 17,730 1,102,249,316 Rls. 30,154 $
91 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 20,000 1,039,199,480 Rls. 29,480 $
92 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 4,690 1,024,827,884 Rls. 29,078 $
93 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,794 1,011,710,030 Rls. 31,190 $
94 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 759 1,009,997,048 Rls. 27,368 $
95 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,500 988,565,625 Rls. 28,125 $
96 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 17,380 958,687,756 Rls. 29,549 $
97 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 3,550 914,226,903 Rls. 27,961 $
98 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 16,550 913,555,668 Rls. 28,164 $
99 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,930 901,683,648 Rls. 27,792 $
100 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 21,922 867,997,998 Rls. 25,326 $
مجموع کل
479,541,912,368 ريال
مجموع کل
13,980,534 دلار