آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,404,848 177,566,158,244 Rls. 5,107,271 $
2 7 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,532,873 129,051,214,458 Rls. 3,799,617 $
3 5 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 745,535 122,385,199,470 Rls. 3,732,330 $
4 4 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 410,160 73,278,674,520 Rls. 2,250,456 $
5 12 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 97,165 47,128,179,875 Rls. 1,266,145 $
6 9 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 858,510 45,405,717,165 Rls. 1,287,465 $
7 8 1396 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 129,750 37,615,058,750 Rls. 1,079,750 $
8 3 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 762,910 37,136,036,730 Rls. 1,144,365 $
9 10 1396 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 124,850 33,932,348,550 Rls. 936,750 $
10 11 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,960 33,014,604,210 Rls. 893,610 $
11 12 1396 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 106,850 31,823,358,000 Rls. 854,800 $
12 10 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 605,835 27,576,960,900 Rls. 765,013 $
13 6 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 481,120 24,093,310,800 Rls. 721,680 $
14 6 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 165,675 22,528,840,730 Rls. 680,450 $
15 11 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 537,995 21,821,390,126 Rls. 591,794 $
16 12 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 381,260 21,430,882,470 Rls. 571,890 $
17 10 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,755 20,837,860,273 Rls. 577,193 $
18 11 1396 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,700 20,479,677,600 Rls. 557,600 $
19 10 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 370,960 20,028,560,400 Rls. 556,440 $
20 2 1396 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 3,972,401 19,328,782,844 Rls. 595,856 $
21 1 1396 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 3,707,353 18,031,769,104 Rls. 556,060 $
22 5 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 361,180 17,758,475,610 Rls. 541,770 $
23 8 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,710 16,685,711,775 Rls. 482,085 $
24 11 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 292,260 16,136,380,320 Rls. 438,390 $
25 12 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 702,752 15,558,345,534 Rls. 416,776 $
26 8 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 825,681 15,049,866,474 Rls. 433,601 $
27 11 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 690,298 14,908,101,905 Rls. 404,704 $
28 2 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,498,590 14,419,716,931 Rls. 444,523 $
29 9 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,675 14,118,288,112 Rls. 400,612 $
30 9 1396 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,000 13,783,141,000 Rls. 391,000 $
31 10 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 608,502 13,631,051,511 Rls. 378,036 $
32 4 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 213,325 13,576,808,515 Rls. 417,187 $
33 8 1396 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 1,278,970 12,175,735,827 Rls. 351,046 $
34 4 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,364,390 11,984,034,210 Rls. 368,385 $
35 12 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 285,600 11,703,248,480 Rls. 314,160 $
36 8 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,037,590 10,814,241,774 Rls. 311,277 $
37 1 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 215,720 10,491,760,440 Rls. 323,580 $
38 2 1396 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 214,400 10,431,420,000 Rls. 321,600 $
39 2 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 527,874 10,366,038,206 Rls. 319,544 $
40 9 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 472,147 10,035,376,629 Rls. 284,543 $
41 2 1396 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 31,400 9,879,867,100 Rls. 304,580 $
42 7 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 694,043 9,787,647,647 Rls. 288,445 $
43 3 1396 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 100,000 9,733,200,000 Rls. 300,000 $
44 5 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 1,035,150 9,165,351,059 Rls. 279,491 $
45 2 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 255,812 9,127,419,887 Rls. 281,393 $
46 3 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 988,950 8,934,025,018 Rls. 275,324 $
47 5 1396 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 174,370 8,570,333,730 Rls. 261,555 $
48 1 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 315,975 8,337,273,800 Rls. 257,100 $
49 8 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 108,000 7,907,664,960 Rls. 224,640 $
50 7 1396 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,000 7,402,968,000 Rls. 216,000 $
51 3 1396 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,000 7,051,703,400 Rls. 217,350 $
52 4 1396 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,000 6,834,450,000 Rls. 210,000 $
53 7 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 711,880 6,750,408,710 Rls. 198,640 $
54 9 1396 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 151,740 6,629,133,960 Rls. 186,840 $
55 9 1396 اروميه ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 60,778 6,466,238,472 Rls. 182,578 $
56 8 1396 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 110,000 6,112,656,000 Rls. 176,000 $
57 9 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 5,864,475,600 Rls. 165,600 $
58 8 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 5,760,478,800 Rls. 165,600 $
59 12 1396 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 40,500 5,616,926,875 Rls. 150,125 $
60 12 1396 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 932,934 5,534,039,076 Rls. 147,976 $
61 5 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 5,416,983,000 Rls. 165,600 $
62 10 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 494,520 5,366,123,634 Rls. 148,356 $
63 7 1396 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 628,860 5,336,396,842 Rls. 156,872 $
64 11 1396 اروميه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 110,136 5,302,352,750 Rls. 143,177 $
65 7 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,660 5,277,957,300 Rls. 157,410 $
66 5 1396 اروميه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 39,150 5,135,275,800 Rls. 156,600 $
67 1 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,090 5,096,708,760 Rls. 157,170 $
68 11 1396 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 88,400 4,873,959,480 Rls. 132,600 $
69 7 1396 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 86,716 4,744,442,990 Rls. 138,746 $
70 3 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 180,684 4,653,264,918 Rls. 143,407 $
71 8 1396 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 88,020 4,643,670,870 Rls. 132,030 $
72 10 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 4,507,093,800 Rls. 124,200 $
73 8 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 90,426 4,467,602,711 Rls. 127,812 $
74 2 1396 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,500 4,427,377,500 Rls. 136,500 $
75 2 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 4,030,165,800 Rls. 124,200 $
76 5 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 154,918 3,971,549,086 Rls. 121,356 $
77 9 1396 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 83,078 3,849,676,399 Rls. 108,886 $
78 1 1396 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,200 3,836,346,120 Rls. 118,340 $
79 10 1396 اروميه ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 27,026 3,759,732,636 Rls. 104,324 $
80 3 1396 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 71,154 3,701,264,900 Rls. 114,058 $
81 12 1396 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 64,800 3,663,954,000 Rls. 97,200 $
82 11 1396 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 60,650 3,557,802,880 Rls. 97,040 $
83 12 1396 اروميه ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 23,320 3,456,397,120 Rls. 93,280 $
84 10 1396 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 11,908 3,406,640,640 Rls. 95,264 $
85 10 1396 اروميه ترکيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 11,908 3,406,640,640 Rls. 95,264 $
86 12 1396 اروميه ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 22,720 3,389,733,120 Rls. 90,880 $
87 11 1396 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 40,480 3,365,588,160 Rls. 91,080 $
88 7 1396 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 66,480 3,343,611,600 Rls. 99,720 $
89 7 1396 اروميه ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 21,930 3,331,309,545 Rls. 98,685 $
90 6 1396 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 356,280 3,303,403,445 Rls. 99,795 $
91 3 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 68,831 3,230,269,519 Rls. 99,551 $
92 7 1396 اروميه ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 25,596 3,193,164,000 Rls. 93,600 $
93 4 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 67,199 3,146,428,772 Rls. 96,683 $
94 2 1396 اروميه ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 16,800 2,996,994,000 Rls. 92,400 $
95 8 1396 اروميه ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 19,805 2,945,318,430 Rls. 85,565 $
96 6 1396 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 10,396 2,758,599,392 Rls. 83,168 $
97 4 1396 اروميه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,884 2,722,855,920 Rls. 83,536 $
98 6 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 101,320 2,675,529,710 Rls. 80,366 $
99 4 1396 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 103,004 2,645,842,715 Rls. 81,227 $
100 2 1396 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 61,848 2,608,976,271 Rls. 80,429 $
مجموع کل
1,545,135,595,741 ريال
مجموع کل
44,904,968 دلار