آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 20,955,204 384,921,148,188 Rls. 10,438,409 $
2 9 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 19,436,610 344,745,822,210 Rls. 9,757,088 $
3 10 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 15,274,828 275,340,618,917 Rls. 7,637,563 $
4 12 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 7,992,292 148,984,930,219 Rls. 3,996,120 $
5 8 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 7,352,921 128,117,537,068 Rls. 3,675,141 $
6 7 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 4,739,650 80,853,585,539 Rls. 2,374,667 $
7 10 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 264,000 17,204,825,980 Rls. 477,843 $
8 9 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 236,100 16,031,087,541 Rls. 453,754 $
9 1 1396 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 352,857 9,966,443,878 Rls. 307,280 $
10 6 1396 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 80,129 7,444,981,041 Rls. 224,360 $
11 3 1396 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 259,200 6,728,192,640 Rls. 207,360 $
12 5 1396 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,976 6,229,271,082 Rls. 190,336 $
13 8 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 96,600 6,034,348,431 Rls. 173,061 $
14 8 1396 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 61,828 6,025,959,592 Rls. 173,120 $
15 5 1396 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 76,261 5,986,809,559 Rls. 183,025 $
16 2 1396 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 215,009 5,635,307,609 Rls. 173,717 $
17 2 1396 اروميه افغانستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 67,020 5,578,992,000 Rls. 172,000 $
18 6 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 95,520 5,534,038,497 Rls. 165,754 $
19 1 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 239,882 5,444,678,694 Rls. 167,917 $
20 12 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 68,800 5,231,251,850 Rls. 139,750 $
21 12 1396 اروميه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 155,520 4,631,735,808 Rls. 124,416 $
22 5 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 190,940 4,375,491,932 Rls. 133,658 $
23 12 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 167,160 4,364,090,780 Rls. 117,012 $
24 7 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 70,000 4,335,251,702 Rls. 128,032 $
25 3 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 69,100 4,219,099,046 Rls. 130,024 $
26 12 1396 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,397 4,197,489,030 Rls. 111,354 $
27 8 1396 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,049 4,094,340,808 Rls. 117,720 $
28 11 1396 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 36,874 3,791,296,366 Rls. 103,246 $
29 10 1396 اروميه افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 69,300 3,717,252,000 Rls. 103,950 $
30 7 1396 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 36,861 3,478,393,444 Rls. 103,210 $
31 9 1396 اروميه افغانستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 49,930 3,416,544,000 Rls. 96,000 $
32 4 1396 اروميه افغانستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 129,600 3,368,563,200 Rls. 103,680 $
33 2 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 143,480 3,258,546,844 Rls. 100,436 $
34 6 1396 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 58,806 3,126,745,865 Rls. 94,090 $
35 11 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 46,700 3,118,028,373 Rls. 85,077 $
36 7 1396 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 37,116 3,008,236,690 Rls. 89,079 $
37 12 1396 اروميه افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 28,472 3,005,120,790 Rls. 79,722 $
38 9 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 119,540 2,949,299,108 Rls. 83,678 $
39 4 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 46,850 2,687,621,510 Rls. 82,518 $
40 5 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 45,750 2,683,132,804 Rls. 82,156 $
41 2 1396 اروميه افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 45,320 2,682,015,704 Rls. 82,666 $
42 6 1396 اروميه افغانستان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 45,380 2,681,149,777 Rls. 80,833 $
43 6 1396 اروميه افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,621 2,445,737,220 Rls. 73,491 $
44 9 1396 اروميه افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 78,936 2,364,774,020 Rls. 67,096 $
45 7 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 95,580 2,263,845,738 Rls. 66,906 $
46 3 1396 اروميه افغانستان 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 18,970 1,846,388,040 Rls. 56,910 $
47 12 1396 اروميه افغانستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 23,000 1,792,105,053 Rls. 48,047 $
48 3 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 71,900 1,633,022,846 Rls. 50,330 $
49 10 1396 اروميه افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,378 1,322,534,080 Rls. 36,680 $
50 10 1396 اروميه افغانستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 16,490 1,144,320,000 Rls. 32,000 $
51 6 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,940 1,112,992,790 Rls. 33,558 $
52 4 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,720 1,088,803,380 Rls. 33,404 $
53 1 1396 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 10,740 1,044,938,160 Rls. 32,220 $
54 11 1396 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,063 949,780,455 Rls. 25,701 $
55 4 1396 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,229 846,361,770 Rls. 25,966 $
56 7 1396 اروميه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,051 817,391,244 Rls. 24,082 $
57 10 1396 اروميه افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 20,038 614,105,792 Rls. 17,032 $
58 8 1396 اروميه افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,940 574,346,934 Rls. 16,758 $
59 4 1396 اروميه افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,600 563,241,600 Rls. 17,280 $
60 9 1396 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,000 528,570,000 Rls. 15,000 $
61 6 1396 اروميه افغانستان 08081000 سيب , تازه 44,345 414,942,720 Rls. 12,416 $
62 2 1396 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,060 297,790,020 Rls. 9,180 $
63 12 1396 اروميه افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 2,440 273,028,680 Rls. 7,320 $
64 7 1396 اروميه افغانستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 2,613 44,086,642 Rls. 1,306 $
65 9 1396 اروميه افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,048 18,468,118 Rls. 524 $
66 10 1396 اروميه افغانستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 864 15,576,192 Rls. 432 $
67 3 1396 اروميه افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 475 7,721,672 Rls. 238 $
مجموع کل
1,573,254,149,282 ريال
مجموع کل
44,024,699 دلار
[1]