آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اروميه آذربايجان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 114,430 56,603,194,050 Rls. 1,516,350 $
2 11 1396 اروميه آذربايجان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 78,880 38,488,137,505 Rls. 1,043,455 $
3 12 1396 اروميه آذربايجان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 43,740 21,989,012,500 Rls. 591,500 $
4 11 1396 اروميه آذربايجان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,977,850,000 Rls. 270,000 $
5 9 1396 اروميه آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 43,200 6,100,531,200 Rls. 172,800 $
6 12 1396 اروميه آذربايجان 08081000 سيب , تازه 259,377 4,825,497,212 Rls. 129,688 $
7 6 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 335,300 1,420,232,588 Rls. 42,841 $
8 7 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 265,990 1,300,787,155 Rls. 38,173 $
9 9 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 238,260 1,215,037,169 Rls. 34,323 $
10 6 1396 اروميه آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 101,540 1,137,241,713 Rls. 34,094 $
11 12 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 189,900 1,101,291,818 Rls. 29,434 $
12 6 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 217,310 1,067,525,607 Rls. 32,122 $
13 6 1396 اروميه آذربايجان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 11,120 1,057,280,000 Rls. 32,000 $
14 11 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 153,420 958,291,010 Rls. 26,082 $
15 3 1396 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 41,475 941,914,208 Rls. 29,032 $
16 11 1396 اروميه آذربايجان 08081000 سيب , تازه 48,600 892,320,300 Rls. 24,300 $
17 10 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 126,910 676,874,225 Rls. 18,705 $
18 9 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 100,260 568,624,303 Rls. 16,041 $
19 5 1396 اروميه آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,700 529,075,800 Rls. 16,200 $
20 12 1396 اروميه آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 4,283 479,254,851 Rls. 12,849 $
21 2 1396 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,311 461,217,702 Rls. 14,218 $
22 4 1396 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,159 459,242,495 Rls. 14,111 $
23 9 1396 اروميه آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 3,591 383,914,917 Rls. 10,809 $
24 7 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 50,830 274,386,928 Rls. 8,133 $
25 1 1396 اروميه آذربايجان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 1,310 262,196,784 Rls. 8,088 $
26 6 1396 اروميه آذربايجان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 10,000 198,240,000 Rls. 6,000 $
27 11 1396 اروميه آذربايجان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 9 143,361,379 Rls. 3,879 $
28 11 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 25,080 142,100,020 Rls. 3,887 $
29 12 1396 اروميه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 113,085,000 Rls. 3,000 $
30 5 1396 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 49,960 106,430,941 Rls. 3,248 $
31 4 1396 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 50,460 102,696,535 Rls. 3,153 $
32 11 1396 اروميه آذربايجان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 2,125 86,356,824 Rls. 2,337 $
33 5 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 48,070 79,085,133 Rls. 2,403 $
34 5 1396 اروميه آذربايجان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,350 66,134,475 Rls. 2,025 $
35 2 1396 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 24,960 64,748,244 Rls. 1,996 $
36 5 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 25,040 61,521,402 Rls. 1,878 $
37 6 1396 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 25,160 54,641,700 Rls. 1,635 $
38 10 1396 اروميه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 54,084,000 Rls. 1,500 $
39 11 1396 اروميه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 52,878,240 Rls. 1,440 $
40 3 1396 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 25,000 52,732,875 Rls. 1,625 $
41 9 1396 اروميه آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 472 48,240,822 Rls. 1,369 $
42 7 1396 اروميه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 22,000 45,031,800 Rls. 1,320 $
43 1 1396 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 24,980 40,515,062 Rls. 1,249 $
44 9 1396 اروميه آذربايجان 04031090 ک ک ک ماست 1,152 38,821,344 Rls. 1,094 $
45 4 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 23,060 33,692,130 Rls. 1,037 $
46 3 1396 اروميه آذربايجان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 22,210 32,418,549 Rls. 999 $
47 10 1396 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 24,320 30,431,760 Rls. 851 $
48 12 1396 اروميه آذربايجان 04031090 ک ک ک ماست 828 29,354,313 Rls. 787 $
49 9 1396 اروميه آذربايجان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 616 18,112,332 Rls. 514 $
50 5 1396 اروميه آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,250 16,721,408 Rls. 512 $
51 12 1396 اروميه آذربايجان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 368 16,486,158 Rls. 442 $
52 12 1396 اروميه آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 115 12,457,866 Rls. 334 $
53 9 1396 اروميه آذربايجان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 239 7,153,314 Rls. 203 $
54 12 1396 اروميه آذربايجان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 322 6,005,139 Rls. 161 $
مجموع کل
154,924,470,805 ريال
مجموع کل
4,216,226 دلار
[1]