آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 136,335 51,195,888,911 Rls. 1,536,693 $
2 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 114,130 42,395,866,882 Rls. 1,306,862 $
3 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 100,375 37,229,779,029 Rls. 1,147,297 $
4 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 95,720 37,228,129,552 Rls. 1,013,667 $
5 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 79,849 27,740,161,880 Rls. 745,161 $
6 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 33,650 15,215,529,330 Rls. 431,748 $
7 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 39,077 15,117,483,270 Rls. 435,718 $
8 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,628 9,245,316,200 Rls. 284,539 $
9 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 25,020 8,868,776,266 Rls. 273,407 $
10 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,400 6,916,473,188 Rls. 211,132 $
11 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,570 1,827,785,980 Rls. 53,597 $
12 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,600 1,631,356,896 Rls. 44,148 $
13 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,840 1,420,344,307 Rls. 39,088 $
14 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,000 826,705,260 Rls. 25,470 $
15 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,920 733,049,870 Rls. 22,414 $
16 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 372 432,227,253 Rls. 12,297 $
17 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 300 15,734,250 Rls. 450 $
مجموع کل
258,040,608,324 ريال
مجموع کل
7,583,688 دلار
[1]