آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 389,140 123,357,576,162 Rls. 3,801,980 $
2 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 370,774 119,087,746,726 Rls. 3,670,976 $
3 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 229,376 65,566,441,305 Rls. 2,015,057 $
4 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 211,872 60,841,632,520 Rls. 1,876,126 $
5 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 226,466 58,570,960,065 Rls. 1,788,911 $
6 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 168,754 48,316,756,053 Rls. 1,458,663 $
7 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 147,970 47,877,600,942 Rls. 1,328,267 $
8 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 148,548 43,413,813,978 Rls. 1,179,716 $
9 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 145,735 37,325,016,633 Rls. 1,105,605 $
10 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 113,700 35,921,104,674 Rls. 1,018,185 $
11 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 125,200 34,285,742,438 Rls. 1,056,311 $
12 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 119,450 30,854,777,416 Rls. 825,156 $
13 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 78,840 28,398,604,017 Rls. 812,785 $
14 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 995,530 19,265,763,023 Rls. 517,677 $
15 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 41,300 14,816,577,150 Rls. 456,035 $
16 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 751,613 14,172,381,135 Rls. 385,685 $
17 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 987,670 11,217,571,394 Rls. 345,690 $
18 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 940,390 10,806,280,357 Rls. 329,140 $
19 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 31,350 9,665,641,227 Rls. 295,053 $
20 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 560,700 6,364,296,146 Rls. 196,247 $
21 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 199,020 4,825,271,141 Rls. 147,274 $
22 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 43,610 4,822,112,380 Rls. 131,210 $
23 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 50,022 4,096,805,500 Rls. 125,058 $
24 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 38,950 3,830,614,410 Rls. 116,850 $
25 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 38,610 3,758,601,720 Rls. 115,830 $
26 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 25,400 3,615,842,400 Rls. 101,600 $
27 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 146,700 3,522,795,098 Rls. 108,558 $
28 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,459,744,000 Rls. 96,000 $
29 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 125,030 3,418,965,375 Rls. 92,523 $
30 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,384,096,000 Rls. 96,000 $
31 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 122,125 3,374,956,177 Rls. 90,371 $
32 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 122,854 3,158,074,710 Rls. 91,145 $
33 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 242,480 3,013,545,171 Rls. 84,869 $
34 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 121,075 2,906,275,788 Rls. 89,594 $
35 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 22,500 2,857,451,000 Rls. 87,800 $
36 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,300 2,781,303,900 Rls. 78,900 $
37 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 20,450 2,733,756,000 Rls. 81,800 $
38 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,400 2,678,023,800 Rls. 78,900 $
39 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 26,080 2,660,970,000 Rls. 78,000 $
40 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 22,770 2,539,424,250 Rls. 68,310 $
41 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 222,980 2,531,992,896 Rls. 78,044 $
42 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 96,990 2,389,304,900 Rls. 71,772 $
43 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,710 2,374,601,670 Rls. 68,985 $
44 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,825 2,307,208,050 Rls. 65,475 $
45 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,172 2,304,932,124 Rls. 63,516 $
46 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,619 2,280,599,592 Rls. 61,548 $
47 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,660 2,205,551,160 Rls. 64,980 $
48 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 22,060 2,173,434,600 Rls. 66,680 $
49 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 21,158 2,071,187,221 Rls. 63,829 $
50 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 9,100 1,998,559,440 Rls. 56,610 $
51 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,768 1,984,040,352 Rls. 56,304 $
52 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,529 1,958,885,880 Rls. 55,587 $
53 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 14,700 1,926,229,200 Rls. 58,800 $
54 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 18,900 1,914,021,900 Rls. 56,700 $
55 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 73,040 1,905,738,672 Rls. 54,050 $
56 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,995 1,756,876,735 Rls. 53,983 $
57 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 18,900 1,594,052,460 Rls. 49,140 $
58 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 14,860 1,450,856,100 Rls. 44,580 $
59 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 14,600 1,447,152,000 Rls. 43,800 $
60 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 916,832,160 Rls. 25,440 $
61 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 24,000 896,785,440 Rls. 25,440 $
62 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 72,458 870,309,395 Rls. 25,360 $
63 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 74,390 862,387,697 Rls. 26,037 $
64 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 5,340 831,047,112 Rls. 22,428 $
65 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,050 814,034,848 Rls. 22,432 $
66 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,088 684,475,484 Rls. 20,636 $
67 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,980 666,180,915 Rls. 18,485 $
68 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,380 633,227,112 Rls. 18,396 $
69 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,210 625,502,150 Rls. 18,655 $
70 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,950 622,945,727 Rls. 17,723 $
71 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 51,040 581,389,935 Rls. 17,864 $
72 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 575,921,280 Rls. 17,760 $
73 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 561,456,000 Rls. 16,800 $
74 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 545,294,400 Rls. 16,800 $
75 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,976 516,548,150 Rls. 15,922 $
76 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 22,900 463,692,482 Rls. 14,198 $
77 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 12,494 385,070,742 Rls. 11,871 $
78 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 74,920 364,553,292 Rls. 11,238 $
79 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 10,000 343,811,000 Rls. 10,600 $
80 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,484 306,376,560 Rls. 8,694 $
81 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 59,610 290,788,545 Rls. 8,941 $
82 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 25,470 289,184,770 Rls. 8,915 $
83 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,557 269,592,218 Rls. 8,311 $
84 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 48,120 234,250,932 Rls. 7,218 $
85 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 41,340 206,821,011 Rls. 6,201 $
86 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 6,362 196,087,710 Rls. 6,045 $
87 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 33,500 176,204,666 Rls. 5,009 $
88 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 35,229 173,265,019 Rls. 5,284 $
89 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 28,120 141,807,495 Rls. 4,218 $
90 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 23,870 123,550,800 Rls. 3,455 $
91 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 20,600 114,186,405 Rls. 3,090 $
92 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 11,910 62,935,068 Rls. 1,786 $
93 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 10,500 59,369,625 Rls. 1,575 $
94 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 11,400 55,438,200 Rls. 1,710 $
95 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 910 46,986,030 Rls. 1,365 $
96 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 270 4,557,195 Rls. 135 $
97 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 175 3,101,120 Rls. 88 $
98 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 176 3,100,944 Rls. 88 $
مجموع کل
941,659,206,767 ريال
مجموع کل
28,014,453 دلار
[1]