آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 115,703 43,237,710,076 Rls. 1,332,880 $
2 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 73,396 34,204,292,228 Rls. 975,249 $
3 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 71,470 33,101,351,914 Rls. 978,906 $
4 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 47,952 20,814,972,762 Rls. 562,782 $
5 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 53,980 20,622,012,822 Rls. 554,150 $
6 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44,940 20,413,409,640 Rls. 629,445 $
7 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 38,038 15,731,976,101 Rls. 472,095 $
8 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 34,316 14,162,481,815 Rls. 436,500 $
9 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,480 9,063,826,164 Rls. 277,020 $
10 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,150 8,349,600,016 Rls. 225,958 $
11 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,150 6,281,963,370 Rls. 174,792 $
12 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 10,222 4,271,804,583 Rls. 121,208 $
13 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,450 4,140,206,640 Rls. 117,486 $
14 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 8,823 662,749,087 Rls. 20,293 $
15 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 6,225 505,176,312 Rls. 15,564 $
16 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,498 431,418,834 Rls. 12,243 $
17 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,170 352,234,216 Rls. 10,852 $
18 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,301 335,442,770 Rls. 10,342 $
19 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,590 232,883,300 Rls. 7,180 $
20 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,150 185,875,000 Rls. 5,000 $
21 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 1,102 166,456,420 Rls. 5,132 $
22 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,200 128,442,600 Rls. 3,960 $
23 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,780 118,394,208 Rls. 3,204 $
24 3 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 990 96,358,680 Rls. 2,970 $
25 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,557 94,663,882 Rls. 2,749 $
26 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 530 87,897,850 Rls. 2,650 $
27 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 711 85,676,358 Rls. 2,489 $
28 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 140 81,413,250 Rls. 2,190 $
29 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 468 74,140,752 Rls. 2,104 $
30 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 980 72,425,920 Rls. 1,960 $
31 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,000 68,844,000 Rls. 2,000 $
32 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 39241010 ظروف ملامين 380 60,034,492 Rls. 1,708 $
33 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 44219990 --- ساير 600 58,896,720 Rls. 1,647 $
34 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 300 49,963,200 Rls. 1,344 $
35 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 77 46,923,915 Rls. 1,335 $
36 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 495 45,265,374 Rls. 1,386 $
37 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 350 39,732,875 Rls. 1,225 $
38 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 178 25,299,300 Rls. 780 $
39 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 335 23,644,698 Rls. 671 $
40 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 740 19,380,970 Rls. 518 $
41 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 20 3,576,000 Rls. 100 $
42 10 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 22 3,182,640 Rls. 89 $
مجموع کل
238,552,001,754 ريال
مجموع کل
6,982,156 دلار
[1]