آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 41,600 22,255,267,386 Rls. 627,859 $
2 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 37,695 19,233,107,762 Rls. 586,588 $
3 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 38,330 19,141,576,931 Rls. 562,435 $
4 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,800 10,095,393,750 Rls. 311,250 $
5 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,600 9,047,069,016 Rls. 244,833 $
6 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,250 7,894,375,902 Rls. 229,341 $
7 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,620 5,794,290,880 Rls. 175,372 $
8 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,760 3,664,555,200 Rls. 103,800 $
9 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,500 3,425,550,000 Rls. 102,500 $
10 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,300 3,151,593,500 Rls. 96,500 $
11 1 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,632 2,114,694,736 Rls. 65,212 $
12 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 36,800 1,244,668,000 Rls. 36,800 $
13 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 35,200 1,240,606,400 Rls. 35,200 $
14 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 9,150 1,014,414,750 Rls. 27,450 $
15 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 40,480 981,397,060 Rls. 29,956 $
16 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 36,490 950,609,927 Rls. 27,003 $
17 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 18,400 643,356,000 Rls. 18,400 $
18 8 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 18,400 633,364,800 Rls. 18,400 $
19 12 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,920 605,027,079 Rls. 16,221 $
20 11 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,820 590,237,438 Rls. 16,147 $
21 9 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,000 573,674,640 Rls. 16,280 $
22 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,820 523,760,239 Rls. 16,147 $
23 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 23,830 490,071,975 Rls. 14,775 $
24 2 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 24,340 489,687,859 Rls. 15,091 $
25 5 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 23,780 482,998,696 Rls. 14,744 $
26 7 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 14,390 363,290,635 Rls. 10,649 $
27 6 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 14,500 358,596,600 Rls. 10,730 $
28 4 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 14,200 341,404,920 Rls. 10,508 $
مجموع کل
117,344,642,081 ريال
مجموع کل
3,440,191 دلار
[1]