آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,696,150 668,990,595,834 Rls. 20,617,824 $
2 4 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,363,600 515,757,945,239 Rls. 15,858,882 $
3 2 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,238,850 510,767,297,155 Rls. 15,745,025 $
4 5 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,487,020 412,062,917,659 Rls. 12,576,903 $
5 12 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,981,360 397,818,577,374 Rls. 10,663,465 $
6 7 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,107,860 367,694,694,155 Rls. 10,853,083 $
7 8 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,265,630 320,015,999,602 Rls. 9,142,942 $
8 1 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,815,280 299,406,197,934 Rls. 9,232,694 $
9 11 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,860,320 293,336,237,409 Rls. 7,971,256 $
10 6 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,157,970 218,983,913,117 Rls. 6,597,126 $
11 9 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,738,400 197,881,828,831 Rls. 5,595,427 $
12 10 1396 اراك ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,434,300 191,989,978,051 Rls. 5,319,781 $
13 11 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,136,250 188,042,461,376 Rls. 5,103,263 $
14 12 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,555,000 173,995,556,850 Rls. 4,670,550 $
15 5 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,712,500 129,089,735,775 Rls. 3,940,425 $
16 3 1396 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,195,000 114,035,811,512 Rls. 3,514,482 $
17 9 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,722,500 104,413,933,800 Rls. 2,953,891 $
18 9 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,610,000 98,762,266,800 Rls. 2,798,550 $
19 4 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 2,542,500 90,128,287,975 Rls. 2,772,575 $
20 5 1396 اراك ترکيه 39012090 ک ک ک ساير: 2,407,500 86,217,012,915 Rls. 2,630,460 $
21 4 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 2,296,914 79,188,835,125 Rls. 2,434,863 $
22 5 1396 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,115,000 72,054,436,330 Rls. 2,198,147 $
23 7 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,793,250 71,934,064,879 Rls. 2,132,099 $
24 2 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,890,000 69,099,887,700 Rls. 2,130,300 $
25 12 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,327,500 68,914,868,061 Rls. 1,845,443 $
26 6 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 1,867,500 68,125,384,397 Rls. 2,051,888 $
27 12 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,597,500 67,255,710,075 Rls. 1,805,175 $
28 2 1396 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,732,500 63,914,314,732 Rls. 1,969,885 $
29 6 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,755,000 62,596,970,325 Rls. 1,882,575 $
30 11 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,530,000 62,041,118,850 Rls. 1,689,525 $
31 11 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 945,000 50,582,146,162 Rls. 1,369,238 $
32 6 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 1,350,000 48,427,221,582 Rls. 1,455,751 $
33 7 1396 اراك ترکيه 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 1,001,250 40,053,250,350 Rls. 1,183,275 $
34 4 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,058,500 35,446,429,305 Rls. 1,087,569 $
35 8 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 945,000 35,135,927,550 Rls. 1,017,450 $
36 1 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 900,000 32,600,366,424 Rls. 1,005,318 $
37 8 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 787,500 30,631,277,250 Rls. 889,875 $
38 3 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 855,000 30,096,201,622 Rls. 927,563 $
39 2 1396 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 787,500 28,322,327,366 Rls. 872,891 $
40 3 1396 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 765,000 27,559,654,234 Rls. 849,386 $
41 10 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 585,000 24,207,691,500 Rls. 674,550 $
42 1 1396 اراك ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 652,500 24,174,827,100 Rls. 745,650 $
43 8 1396 اراك ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 562,500 22,155,599,250 Rls. 635,625 $
44 12 1396 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 533,330 21,527,087,997 Rls. 578,807 $
45 10 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 427,500 18,650,628,000 Rls. 521,550 $
46 11 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 403,160 18,283,747,160 Rls. 496,784 $
47 7 1396 اراك ترکيه 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 427,500 16,261,312,725 Rls. 481,050 $
48 9 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 262,917 15,338,700,096 Rls. 433,650 $
49 12 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 486,170 14,878,264,830 Rls. 399,787 $
50 12 1396 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 337,500 14,295,384,225 Rls. 381,375 $
51 10 1396 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 360,000 14,211,231,975 Rls. 392,400 $
52 11 1396 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 338,310 14,096,320,650 Rls. 381,105 $
53 10 1396 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 364,900 13,922,437,524 Rls. 386,460 $
54 7 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 360,000 13,363,350,188 Rls. 391,162 $
55 9 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 283,360 12,788,330,910 Rls. 362,699 $
56 1 1396 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 292,500 10,406,743,238 Rls. 320,851 $
57 10 1396 اراك ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 247,500 9,646,991,550 Rls. 267,525 $
58 3 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 379,596 9,132,351,453 Rls. 281,399 $
59 7 1396 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 131,488 8,916,115,666 Rls. 262,972 $
60 1 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 214,748 8,668,212,112 Rls. 267,224 $
61 9 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 171,360 8,509,377,702 Rls. 241,425 $
62 7 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 141,704 7,926,077,324 Rls. 233,810 $
63 9 1396 اراك ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 202,500 7,711,246,575 Rls. 216,675 $
64 12 1396 اراك ترکيه 39011090 ک ک ک ساير: 180,000 7,610,211,000 Rls. 203,400 $
65 9 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 261,570 7,205,792,809 Rls. 203,953 $
66 4 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 146,940 6,420,941,085 Rls. 197,171 $
67 9 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 153,120 6,315,932,937 Rls. 179,149 $
68 10 1396 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 217,800 6,174,576,274 Rls. 171,274 $
69 12 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 155,760 5,966,494,651 Rls. 160,072 $
70 3 1396 اراك ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 107,100 5,942,925,450 Rls. 183,141 $
71 8 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 107,100 5,897,983,613 Rls. 168,683 $
72 12 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 94,582 5,831,261,335 Rls. 156,061 $
73 10 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 94,997 5,648,860,977 Rls. 156,743 $
74 11 1396 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 116,160 5,239,517,552 Rls. 142,295 $
75 12 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 85,680 5,222,410,200 Rls. 138,801 $
76 6 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 93,777 5,129,050,459 Rls. 154,068 $
77 5 1396 اراك ترکيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 141,680 4,650,706,720 Rls. 141,680 $
78 9 1396 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 150,560 4,200,435,591 Rls. 118,452 $
79 8 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 70,743 4,041,693,622 Rls. 116,725 $
80 7 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 64,260 3,859,204,986 Rls. 114,597 $
81 3 1396 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 71,476 3,827,300,806 Rls. 117,935 $
82 2 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 168,822 3,666,234,705 Rls. 113,017 $
83 2 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 45,408 3,535,478,973 Rls. 108,979 $
84 7 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 43,248 3,510,640,210 Rls. 103,796 $
85 8 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 101,200 3,506,947,153 Rls. 100,796 $
86 7 1396 اراك ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 87,740 3,290,262,113 Rls. 96,446 $
87 1 1396 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 42,240 3,287,015,424 Rls. 101,376 $
88 8 1396 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 46,657 3,277,390,480 Rls. 93,002 $
89 8 1396 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 128,960 3,236,513,472 Rls. 93,276 $
90 3 1396 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 159,200 2,975,466,288 Rls. 91,698 $
91 4 1396 اراك ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 114,566 2,863,954,570 Rls. 88,120 $
92 10 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 60,720 2,830,092,408 Rls. 78,936 $
93 10 1396 اراك ترکيه 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 94,550 2,657,840,211 Rls. 73,749 $
94 12 1396 اراك ترکيه 29153100 استات اتيل 64,800 2,544,257,412 Rls. 68,364 $
95 3 1396 اراك ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,464,264,038 Rls. 75,938 $
96 7 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 60,720 2,387,798,415 Rls. 70,233 $
97 2 1396 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 60,720 2,382,999,450 Rls. 73,470 $
98 4 1396 اراك ترکيه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 60,720 2,347,629,930 Rls. 72,257 $
99 2 1396 اراك ترکيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 64,260 2,334,379,385 Rls. 71,971 $
100 6 1396 اراك ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 40,443 2,075,454,414 Rls. 62,273 $
مجموع کل
6,906,803,590,550 ريال
مجموع کل
203,173,252 دلار