آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,284,960 142,895,374,022 Rls. 4,404,982 $
2 2 1396 اراك تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 337,285 14,671,877,964 Rls. 452,347 $
3 4 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 322,410 8,957,626,437 Rls. 274,923 $
4 12 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 175,920 8,213,425,287 Rls. 220,313 $
5 7 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 249,165 5,767,556,934 Rls. 169,931 $
6 2 1396 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 56,500 5,499,494,220 Rls. 169,500 $
7 11 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 75,720 5,200,219,180 Rls. 141,297 $
8 11 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 71,880 4,809,287,450 Rls. 130,830 $
9 7 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 69,455 4,693,172,740 Rls. 138,910 $
10 5 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 74,675 4,576,061,927 Rls. 139,561 $
11 2 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 199,670 4,417,308,903 Rls. 136,177 $
12 3 1396 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 44,600 4,341,422,640 Rls. 133,800 $
13 4 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 56,060 3,643,211,700 Rls. 112,120 $
14 9 1396 اراك تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 84,000 3,587,371,200 Rls. 100,800 $
15 5 1396 اراك تركمنستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 125,460 3,584,506,159 Rls. 109,151 $
16 6 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 148,175 3,520,921,700 Rls. 106,511 $
17 2 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,710 3,391,018,750 Rls. 104,538 $
18 12 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 43,920 3,284,085,140 Rls. 87,840 $
19 12 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,420 3,119,173,017 Rls. 82,883 $
20 9 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,095 2,990,482,348 Rls. 84,436 $
21 5 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 124,210 2,771,262,775 Rls. 84,711 $
22 1 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,330 2,732,535,836 Rls. 84,262 $
23 5 1396 اراك تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 12,315 2,416,572,450 Rls. 73,890 $
24 7 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 38,320 2,397,395,000 Rls. 71,500 $
25 12 1396 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 20,790 2,333,573,550 Rls. 62,370 $
26 9 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 31,745 2,238,085,990 Rls. 63,490 $
27 7 1396 اراك تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 22,080 2,221,027,200 Rls. 66,240 $
28 3 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 34,610 2,152,971,598 Rls. 66,331 $
29 4 1396 اراك تركمنستان 28042100 آرگون 21,990 2,143,365,300 Rls. 65,970 $
30 10 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 29,565 2,122,822,530 Rls. 59,130 $
31 1 1396 اراك تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 14,270 1,943,954,712 Rls. 59,934 $
32 4 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 31,180 1,897,214,475 Rls. 58,305 $
33 2 1396 اراك تركمنستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 76,698 1,791,655,012 Rls. 55,223 $
34 3 1396 اراك تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 47,375 1,766,494,192 Rls. 54,424 $
35 4 1396 اراك تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 17,900 1,744,981,500 Rls. 53,700 $
36 6 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 27,685 1,735,995,095 Rls. 52,145 $
37 3 1396 اراك تركمنستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 71,206 1,663,338,992 Rls. 51,268 $
38 8 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20,280 1,390,112,880 Rls. 40,560 $
39 9 1396 اراك تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 23,500 1,294,244,640 Rls. 36,660 $
40 10 1396 اراك تركمنستان 28043000 ازت 16,300 1,123,808,064 Rls. 31,426 $
41 6 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 16,175 1,076,963,850 Rls. 32,350 $
42 9 1396 اراك تركمنستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 22,500 1,046,954,700 Rls. 29,700 $
43 5 1396 اراك تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,550 1,023,532,100 Rls. 31,100 $
44 3 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 937,242,272 Rls. 28,888 $
45 7 1396 اراك تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 12,270 832,936,680 Rls. 24,540 $
46 7 1396 اراك تركمنستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,639 804,720,000 Rls. 24,000 $
47 9 1396 اراك تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 22,080 775,522,000 Rls. 22,000 $
48 6 1396 اراك تركمنستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 24,820 713,432,720 Rls. 21,593 $
49 5 1396 اراك تركمنستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 7,270 712,292,790 Rls. 21,810 $
50 2 1396 اراك تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 4,940 673,251,852 Rls. 20,748 $
51 1 1396 اراك تركمنستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 7,920 513,532,800 Rls. 15,840 $
52 8 1396 اراك تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 7,075 459,678,622 Rls. 13,078 $
53 1 1396 اراك تركمنستان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 5,110 384,596,080 Rls. 11,860 $
54 7 1396 اراك تركمنستان 30045011 دا روهاي حاوي ويتامينهاي طيور داراي توليد داخل مشابه 992 273,604,800 Rls. 8,160 $
55 7 1396 اراك تركمنستان 28043000 ازت 16,307 166,893,992 Rls. 4,892 $
56 5 1396 اراك تركمنستان 28043000 ازت 15,500 153,036,150 Rls. 4,650 $
57 6 1396 اراك تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,735 147,668,388 Rls. 4,452 $
58 8 1396 اراك تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 720 79,170,600 Rls. 2,300 $
59 8 1396 اراك تركمنستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 1,380 75,384,180 Rls. 2,190 $
60 8 1396 اراك تركمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 497 73,663,080 Rls. 2,140 $
61 8 1396 اراك تركمنستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 22,525 29,258,700 Rls. 850 $
62 8 1396 اراك تركمنستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 148 8,949,720 Rls. 260 $
مجموع کل
292,007,295,585 ريال
مجموع کل
8,819,790 دلار
[1]