آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,671,111 52,354,270,991 Rls. 1,435,392 $
2 10 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,918,006 40,988,124,689 Rls. 1,140,929 $
3 12 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,032,456 29,930,953,132 Rls. 804,436 $
4 9 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,143,447 29,727,891,807 Rls. 842,778 $
5 7 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,039,563 27,054,194,743 Rls. 797,462 $
6 1 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,819,951 23,072,239,382 Rls. 711,493 $
7 8 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,650,713 22,424,704,967 Rls. 645,422 $
8 2 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,686,057 21,288,373,341 Rls. 656,244 $
9 5 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,584,684 20,618,735,879 Rls. 628,773 $
10 4 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,411,234 17,957,647,600 Rls. 551,789 $
11 9 1396 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 145,928 16,562,468,669 Rls. 470,006 $
12 3 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,725,513 13,945,890,381 Rls. 429,777 $
13 7 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 1,207,161 13,081,427,896 Rls. 388,058 $
14 3 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 897,173 11,381,320,820 Rls. 350,791 $
15 8 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 830,045 10,594,157,508 Rls. 303,199 $
16 2 1396 آبادان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,744 10,314,206,691 Rls. 317,859 $
17 9 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 941,597 9,603,362,043 Rls. 272,222 $
18 6 1396 آبادان كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 737,116 9,552,325,383 Rls. 288,211 $
19 10 1396 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 341,944 7,877,197,470 Rls. 219,746 $
20 11 1396 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 480,969 6,996,331,517 Rls. 191,977 $
21 6 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 618,232 6,430,665,310 Rls. 192,788 $
22 7 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 618,018 5,873,697,449 Rls. 174,164 $
23 8 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 350,498 5,228,358,471 Rls. 149,190 $
24 6 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 408,509 5,099,604,274 Rls. 153,137 $
25 2 1396 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,010 5,086,833,962 Rls. 156,824 $
26 11 1396 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 310,474 4,945,064,608 Rls. 134,604 $
27 7 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 378,329 4,889,425,594 Rls. 145,092 $
28 12 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 95,181 4,804,383,814 Rls. 129,702 $
29 10 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 516,430 4,732,571,909 Rls. 131,259 $
30 6 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 901,721 4,677,366,511 Rls. 140,617 $
31 2 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 937,803 4,443,049,800 Rls. 136,958 $
32 1 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 91,311 4,436,561,458 Rls. 136,786 $
33 9 1396 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 208,486 4,434,887,172 Rls. 125,403 $
34 9 1396 آبادان كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 317,725 4,396,589,811 Rls. 124,229 $
35 5 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 869,990 4,285,319,131 Rls. 130,680 $
36 12 1396 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 277,987 4,255,242,339 Rls. 114,106 $
37 8 1396 آبادان كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,405 4,200,344,550 Rls. 122,025 $
38 1 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 996,586 3,967,054,666 Rls. 122,321 $
39 10 1396 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 256,556 3,894,147,630 Rls. 108,141 $
40 8 1396 آبادان كويت 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 27,105 3,790,905,300 Rls. 108,420 $
41 2 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 93,324 3,780,545,545 Rls. 116,525 $
42 6 1396 آبادان كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 70,883 3,553,348,080 Rls. 106,324 $
43 12 1396 آبادان كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,570 3,266,241,960 Rls. 87,430 $
44 1 1396 آبادان كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 100,241 2,794,906,992 Rls. 86,183 $
45 4 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 568,134 2,772,878,915 Rls. 85,213 $
46 10 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 50,277 2,690,024,704 Rls. 75,416 $
47 12 1396 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 16,000 2,586,700,500 Rls. 69,500 $
48 11 1396 آبادان كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 40,812 2,444,877,397 Rls. 66,277 $
49 2 1396 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 15,000 2,432,769,000 Rls. 75,000 $
50 9 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 181,528 2,391,709,909 Rls. 67,503 $
51 8 1396 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 13,200 2,307,690,000 Rls. 66,000 $
52 10 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 182,271 2,303,983,935 Rls. 63,907 $
53 12 1396 آبادان كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 55,240 2,290,498,980 Rls. 60,764 $
54 10 1396 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 12,700 2,289,556,000 Rls. 63,500 $
55 12 1396 آبادان كويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,312 2,223,393,390 Rls. 59,610 $
56 11 1396 آبادان كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 115,617 2,222,506,096 Rls. 60,698 $
57 11 1396 آبادان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 48,348 2,150,110,635 Rls. 58,755 $
58 8 1396 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 134,703 2,102,626,914 Rls. 59,814 $
59 7 1396 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 152,678 2,031,621,662 Rls. 59,820 $
60 12 1396 آبادان كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 113,210 1,848,166,534 Rls. 49,888 $
61 12 1396 آبادان كويت 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 26,328 1,843,568,230 Rls. 49,290 $
62 5 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 37,217 1,837,256,575 Rls. 55,825 $
63 11 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 194,271 1,824,928,791 Rls. 49,542 $
64 9 1396 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 134,691 1,817,663,465 Rls. 51,315 $
65 3 1396 آبادان كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,751 1,778,324,900 Rls. 54,802 $
66 8 1396 آبادان كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 35,185 1,659,854,010 Rls. 47,314 $
67 12 1396 آبادان كويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 113,681 1,652,391,575 Rls. 44,449 $
68 12 1396 آبادان كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 27,784 1,650,694,055 Rls. 44,171 $
69 8 1396 آبادان كويت 08081000 سيب , تازه 107,993 1,619,566,460 Rls. 46,627 $
70 9 1396 آبادان كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 41,000 1,611,098,040 Rls. 45,635 $
71 3 1396 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 166,794 1,593,964,574 Rls. 49,123 $
72 3 1396 آبادان كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 30,181 1,469,226,144 Rls. 45,272 $
73 11 1396 آبادان كويت 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 24,037 1,448,952,392 Rls. 39,236 $
74 6 1396 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 8,650 1,428,980,000 Rls. 43,250 $
75 2 1396 آبادان كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,004 1,427,351,348 Rls. 44,004 $
76 1 1396 آبادان كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 14,317 1,392,385,518 Rls. 42,949 $
77 10 1396 آبادان كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 9,894 1,391,256,816 Rls. 38,586 $
78 7 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 26,790 1,363,959,270 Rls. 40,185 $
79 8 1396 آبادان كويت 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 12,513 1,363,523,166 Rls. 39,046 $
80 9 1396 آبادان كويت 04090000 عسل طبيعي 10,745 1,325,684,357 Rls. 37,607 $
81 8 1396 آبادان كويت 08109020 زرشك تازه 10,110 1,295,183,014 Rls. 36,982 $
82 3 1396 آبادان كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,104 1,280,059,096 Rls. 39,454 $
83 11 1396 آبادان كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,305 1,278,495,180 Rls. 34,596 $
84 12 1396 آبادان كويت 07031000 پيازوموسير 148,222 1,248,996,794 Rls. 33,551 $
85 8 1396 آبادان كويت 08071100 هندوا نه , تازه 218,961 1,194,737,517 Rls. 34,553 $
86 2 1396 آبادان كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 105,265 1,157,384,457 Rls. 35,674 $
87 2 1396 آبادان كويت 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 24,500 1,135,715,000 Rls. 35,000 $
88 12 1396 آبادان كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 58,306 1,134,222,940 Rls. 30,610 $
89 12 1396 آبادان كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 60,145 1,133,564,040 Rls. 30,072 $
90 12 1396 آبادان كويت 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 21,564 1,126,056,810 Rls. 30,190 $
91 8 1396 آبادان كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 20,977 1,105,998,434 Rls. 31,466 $
92 6 1396 آبادان كويت 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 22,691 1,053,360,735 Rls. 31,767 $
93 2 1396 آبادان كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,674 1,052,625,670 Rls. 32,447 $
94 7 1396 آبادان كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,800 1,041,350,045 Rls. 30,934 $
95 11 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 138,113 1,020,715,765 Rls. 27,622 $
96 5 1396 آبادان كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 76,964 1,011,498,610 Rls. 30,785 $
97 10 1396 آبادان كويت 08105000 کيوي، تازه 52,674 1,006,012,393 Rls. 27,948 $
98 2 1396 آبادان كويت 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 19,549 997,588,112 Rls. 30,743 $
99 12 1396 آبادان كويت 09102090 زعفران به صورت فله 17 988,405,080 Rls. 26,520 $
100 5 1396 آبادان كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 20,847 956,104,174 Rls. 29,186 $
مجموع کل
593,400,759,368 ريال
مجموع کل
17,169,465 دلار