آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 68,685 14,660,655,800 Rls. 473,324 $
2 10 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 130,480 10,520,154,810 Rls. 325,230 $
3 3 1395 چوئبده كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 133,075 9,724,784,080 Rls. 319,360 $
4 6 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,418,685 9,146,340,859 Rls. 293,223 $
5 12 1395 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 111,900 8,762,503,080 Rls. 270,411 $
6 8 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 113,840 8,685,666,396 Rls. 273,300 $
7 4 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 34,350 8,473,278,000 Rls. 274,800 $
8 5 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,247,020 8,433,943,590 Rls. 272,198 $
9 8 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 31,950 8,127,977,040 Rls. 255,600 $
10 11 1395 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 87,905 7,290,837,876 Rls. 225,228 $
11 11 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 27,725 7,178,640,360 Rls. 221,800 $
12 11 1395 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 136,076 7,046,415,780 Rls. 217,721 $
13 4 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,791,103 6,696,968,925 Rls. 217,565 $
14 5 1395 چوئبده كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 83,940 6,245,280,120 Rls. 201,456 $
15 4 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 995,188 6,119,745,507 Rls. 199,028 $
16 4 1395 چوئبده كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 82,540 6,084,692,712 Rls. 198,096 $
17 9 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 81,850 5,851,189,716 Rls. 182,140 $
18 9 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 803,924 5,168,998,083 Rls. 160,904 $
19 10 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 19,950 5,162,172,000 Rls. 159,600 $
20 6 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 18,650 4,652,100,400 Rls. 149,200 $
21 3 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 18,800 4,573,145,920 Rls. 150,400 $
22 7 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,052,790 4,351,220,917 Rls. 138,255 $
23 7 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 55,040 4,164,228,168 Rls. 132,096 $
24 3 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,081,645 3,948,761,417 Rls. 129,788 $
25 8 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,015,052 3,872,371,488 Rls. 121,802 $
26 6 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 51,530 3,852,715,560 Rls. 123,672 $
27 7 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 16,200 3,743,256,000 Rls. 118,800 $
28 6 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 584,554 3,633,491,124 Rls. 116,704 $
29 12 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 13,970 3,621,353,840 Rls. 111,760 $
30 12 1395 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 68,227 3,537,771,152 Rls. 109,163 $
31 11 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 41,880 3,253,154,930 Rls. 100,517 $
32 9 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 12,580 3,233,394,480 Rls. 100,640 $
33 7 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 491,563 3,094,137,666 Rls. 98,307 $
34 10 1395 چوئبده كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 57,572 2,977,156,800 Rls. 92,115 $
35 10 1395 چوئبده كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 455,307 2,654,379,809 Rls. 82,051 $
36 5 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 412,605 2,612,624,367 Rls. 84,226 $
37 2 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 603,860 2,521,307,613 Rls. 83,108 $
38 7 1395 چوئبده كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 421,765 2,392,128,298 Rls. 75,914 $
39 8 1395 چوئبده كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,701 2,308,569,939 Rls. 72,453 $
40 6 1395 چوئبده كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 30,660 2,299,720,752 Rls. 73,584 $
41 8 1395 چوئبده كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 400,442 2,289,766,392 Rls. 72,075 $
42 7 1395 چوئبده كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 162,646 2,122,153,811 Rls. 67,434 $
43 11 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 326,488 2,113,828,436 Rls. 65,293 $
44 9 1395 چوئبده كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 346,298 2,004,169,326 Rls. 62,329 $
45 8 1395 چوئبده كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 151,468 1,933,625,296 Rls. 60,885 $
46 5 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 140,347 1,827,195,296 Rls. 58,944 $
47 6 1395 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 336,200 1,812,425,406 Rls. 58,028 $
48 7 1395 چوئبده كويت 08081000 سيب , تازه 108,361 1,805,603,521 Rls. 57,363 $
49 6 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 134,582 1,764,352,169 Rls. 56,521 $
50 2 1395 چوئبده كويت 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 23,950 1,744,460,520 Rls. 57,480 $
51 10 1395 چوئبده كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 63,101 1,736,379,490 Rls. 53,635 $
52 8 1395 چوئبده كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 10,540 1,688,349,900 Rls. 52,700 $
53 9 1395 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 13,740 1,631,458,020 Rls. 50,838 $
54 3 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 126,900 1,623,184,973 Rls. 53,296 $
55 11 1395 چوئبده كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 274,338 1,597,994,204 Rls. 49,375 $
56 10 1395 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 254,474 1,501,881,718 Rls. 46,397 $
57 8 1395 چوئبده كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 11,805 1,499,407,160 Rls. 47,220 $
58 12 1395 چوئبده كويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 12,440 1,482,206,677 Rls. 45,740 $
59 3 1395 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 268,406 1,477,084,558 Rls. 48,489 $
60 10 1395 چوئبده كويت 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 44,763 1,450,555,942 Rls. 44,824 $
61 12 1395 چوئبده كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 52,132 1,435,797,424 Rls. 44,312 $
62 12 1395 چوئبده كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 18,020 1,432,993,536 Rls. 44,208 $
63 12 1395 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 239,245 1,395,029,698 Rls. 43,060 $
64 12 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 135,988 1,322,202,001 Rls. 40,795 $
65 5 1395 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 232,137 1,297,008,310 Rls. 41,780 $
66 5 1395 چوئبده كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 17,430 1,294,973,520 Rls. 41,832 $
67 4 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 83,349 1,110,886,340 Rls. 36,161 $
68 11 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 112,802 1,095,508,599 Rls. 33,840 $
69 2 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 4,470 1,085,280,240 Rls. 35,760 $
70 2 1395 چوئبده كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 25,000 1,062,215,000 Rls. 35,000 $
71 10 1395 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 8,810 1,053,748,678 Rls. 32,597 $
72 8 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 78,626 1,048,870,695 Rls. 33,021 $
73 11 1395 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 8,580 1,027,441,308 Rls. 31,746 $
74 7 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 79,302 1,012,496,597 Rls. 32,129 $
75 11 1395 چوئبده كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 168,634 988,595,628 Rls. 30,532 $
76 10 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 139,362 882,436,518 Rls. 27,279 $
77 8 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 136,421 864,338,888 Rls. 27,282 $
78 10 1395 چوئبده كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,641 853,571,200 Rls. 26,410 $
79 5 1395 چوئبده كويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 3,210 793,768,800 Rls. 25,680 $
80 10 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 80,818 784,329,435 Rls. 24,244 $
81 2 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 59,870 762,886,487 Rls. 25,143 $
82 12 1395 چوئبده كويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 9,200 745,568,000 Rls. 23,000 $
83 5 1395 چوئبده كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,530 710,394,300 Rls. 22,950 $
84 12 1395 چوئبده كويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 5,450 653,746,636 Rls. 20,165 $
85 2 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 62,623 651,369,301 Rls. 21,467 $
86 12 1395 چوئبده كويت 07031000 پيازوموسير 87,039 565,870,170 Rls. 17,465 $
87 8 1395 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 4,790 562,568,646 Rls. 17,723 $
88 11 1395 چوئبده كويت 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 4,290 549,762,687 Rls. 16,983 $
89 9 1395 چوئبده كويت 08071100 هندوا نه , تازه 142,242 547,917,339 Rls. 17,067 $
90 2 1395 چوئبده كويت 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 2,190 531,714,480 Rls. 17,520 $
91 12 1395 چوئبده كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,980 513,448,320 Rls. 15,840 $
92 7 1395 چوئبده كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 4,060 473,429,874 Rls. 15,022 $
93 8 1395 چوئبده كويت 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 4,567 435,887,703 Rls. 13,701 $
94 3 1395 چوئبده كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 9,890 433,481,799 Rls. 14,241 $
95 5 1395 چوئبده كويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 9,097 406,658,455 Rls. 13,099 $
96 9 1395 چوئبده كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 29,344 395,722,824 Rls. 12,324 $
97 4 1395 چوئبده كويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 3,920 342,954,990 Rls. 11,202 $
98 4 1395 چوئبده كويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 47,750 294,044,500 Rls. 9,550 $
99 3 1395 چوئبده كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 23,021 291,834,412 Rls. 9,568 $
100 12 1395 چوئبده كويت 76129030 ک ک ک ظروف بدون درز براي بسته­بندي مواد غذايي 2,842 276,302,082 Rls. 8,526 $
مجموع کل
287,770,373,609 ريال
مجموع کل
9,124,629 دلار