آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (چذابه -مرزبستان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 32,206,042 148,945,012,161 Rls. 4,810,640 $
2 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 29,576,694 138,406,996,032 Rls. 4,435,832 $
3 11 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 710,994 129,663,709,158 Rls. 4,005,852 $
4 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 27,408,271 129,287,300,458 Rls. 4,111,328 $
5 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,645,554 124,182,683,412 Rls. 3,840,218 $
6 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,801,494 119,709,245,095 Rls. 3,934,502 $
7 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 1,199,411 112,685,333,349 Rls. 3,718,046 $
8 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,613,701 110,241,351,709 Rls. 3,636,320 $
9 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 562,548 97,227,479,773 Rls. 3,092,319 $
10 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 521,034 97,166,468,071 Rls. 2,998,454 $
11 9 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 551,353 88,343,761,212 Rls. 2,750,398 $
12 9 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 900,130 88,323,542,220 Rls. 2,750,828 $
13 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,810,790 85,593,182,228 Rls. 2,719,189 $
14 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 757,914 82,094,164,880 Rls. 2,404,527 $
15 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 859,608 81,119,690,975 Rls. 2,578,822 $
16 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 762,625 80,121,083,596 Rls. 2,644,425 $
17 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 17,669,180 80,084,684,048 Rls. 2,642,287 $
18 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 5,410,866 70,325,974,480 Rls. 2,320,292 $
19 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 621,863 70,056,961,851 Rls. 2,301,598 $
20 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 881,158 68,226,092,682 Rls. 2,166,994 $
21 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,624,054 66,987,306,411 Rls. 2,200,474 $
22 9 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,394,252 64,532,462,373 Rls. 2,009,246 $
23 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 580,107 62,635,978,080 Rls. 1,932,255 $
24 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,330,811 61,212,517,434 Rls. 1,960,545 $
25 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 326,564 60,793,155,138 Rls. 1,881,895 $
26 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 336,132 59,728,626,045 Rls. 1,914,181 $
27 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 2,137,748 59,535,091,663 Rls. 1,954,557 $
28 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,445,181 59,382,054,066 Rls. 1,916,703 $
29 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 642,325 58,386,865,551 Rls. 1,926,789 $
30 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 618,511 55,986,174,087 Rls. 1,732,027 $
31 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,104,154 55,388,571,480 Rls. 1,828,001 $
32 8 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 349,812 54,482,529,726 Rls. 1,717,432 $
33 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 309,486 54,418,507,497 Rls. 1,758,283 $
34 1 1395 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 766,850 53,522,649,130 Rls. 1,768,178 $
35 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 13,704,956 53,021,088,613 Rls. 1,685,039 $
36 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 533,222 51,957,660,314 Rls. 1,603,478 $
37 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 14,085,396 51,955,162,521 Rls. 1,677,600 $
38 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 548,739 50,996,696,064 Rls. 1,646,217 $
39 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 978,426 50,754,915,670 Rls. 1,638,864 $
40 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 13,319,768 50,489,074,045 Rls. 1,618,999 $
41 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 476,979 50,232,329,670 Rls. 1,648,833 $
42 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 430,109 50,066,662,053 Rls. 1,592,346 $
43 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 546,436 49,712,629,509 Rls. 1,639,308 $
44 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 529,099 49,626,139,761 Rls. 1,587,297 $
45 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,105,213 49,093,962,924 Rls. 1,560,008 $
46 9 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 11,568,180 48,410,637,735 Rls. 1,506,326 $
47 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,705,993 47,022,565,274 Rls. 1,551,623 $
48 9 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 526,415 46,689,616,791 Rls. 1,453,652 $
49 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 309,495 46,685,264,429 Rls. 1,523,689 $
50 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,268,444 46,496,604,487 Rls. 1,434,887 $
51 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 12,052,752 46,337,306,369 Rls. 1,521,972 $
52 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 508,601 45,565,542,525 Rls. 1,410,626 $
53 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 748,357 44,847,420,527 Rls. 1,426,110 $
54 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 372,578 44,724,491,000 Rls. 1,380,312 $
55 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,312,317 43,620,963,856 Rls. 1,385,408 $
56 8 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 455,501 43,284,104,892 Rls. 1,366,503 $
57 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,643,438 43,252,194,698 Rls. 1,386,380 $
58 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 620,378 42,509,810,718 Rls. 1,384,141 $
59 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 926,541 42,466,486,355 Rls. 1,314,171 $
60 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 198,232 42,305,292,097 Rls. 1,308,144 $
61 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,239,669 40,022,976,543 Rls. 1,304,205 $
62 8 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 884,735 38,579,641,288 Rls. 1,216,681 $
63 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39269060 پريفرم (PET) 395,164 38,425,301,013 Rls. 1,185,492 $
64 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 8,120,774 37,734,891,108 Rls. 1,199,718 $
65 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 7,462,154 36,978,142,559 Rls. 1,218,003 $
66 10 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 9,377,028 36,323,160,174 Rls. 1,124,491 $
67 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 353,403 36,282,006,753 Rls. 1,196,867 $
68 11 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 367,787 35,938,489,490 Rls. 1,110,206 $
69 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 199,489 33,838,640,992 Rls. 1,043,887 $
70 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,164,316 33,181,717,567 Rls. 1,082,356 $
71 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 349,953 33,077,756,056 Rls. 1,060,188 $
72 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 6,907,657 32,389,874,439 Rls. 1,038,453 $
73 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,574,207 31,695,628,011 Rls. 1,045,725 $
74 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,066,040 31,530,718,436 Rls. 973,059 $
75 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,420,207 31,455,201,248 Rls. 1,037,736 $
76 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 7,819,991 30,405,125,323 Rls. 938,413 $
77 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 6,267,956 30,362,340,303 Rls. 980,233 $
78 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 3,813,819 30,252,525,794 Rls. 993,143 $
79 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,970,428 28,986,127,587 Rls. 894,547 $
80 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,773,011 28,216,469,798 Rls. 930,895 $
81 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,793,127 27,325,953,879 Rls. 896,554 $
82 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 121,296 27,312,377,184 Rls. 895,054 $
83 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 370,380 26,952,549,900 Rls. 878,258 $
84 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,201,382 26,872,924,375 Rls. 886,931 $
85 9 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 274,232 26,423,610,156 Rls. 821,824 $
86 6 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,616,058 26,251,728,383 Rls. 843,243 $
87 8 1395 چذابه -مرزبستان عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 513,785 26,112,058,594 Rls. 823,808 $
88 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 6,332,477 25,560,012,986 Rls. 829,172 $
89 2 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 4,074,687 24,935,621,228 Rls. 822,562 $
90 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 330,427 24,543,417,640 Rls. 793,044 $
91 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 4,612,892 24,243,026,980 Rls. 790,202 $
92 8 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 613,355 24,172,107,404 Rls. 762,382 $
93 7 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2,335,087 24,122,415,990 Rls. 765,749 $
94 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,354,255 23,877,851,502 Rls. 770,379 $
95 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 559,942 23,869,262,272 Rls. 736,342 $
96 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 110,204 23,544,583,616 Rls. 726,326 $
97 4 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 6,380,011 23,187,942,307 Rls. 755,584 $
98 5 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,947,970 22,443,827,451 Rls. 724,590 $
99 8 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,361,890 22,173,316,036 Rls. 699,592 $
100 3 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 614,454 22,000,544,598 Rls. 721,719 $
مجموع کل
5,232,523,695,931 ريال
مجموع کل
167,132,983 دلار