آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 481,513 184,788,669,648 Rls. 6,015,564 $
2 8 1395 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 17,427,604 171,224,727,387 Rls. 5,388,078 $
3 2 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 135,057,206 119,200,299,464 Rls. 3,931,716 $
4 7 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 119,785,250 113,090,777,700 Rls. 3,593,850 $
5 10 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 192,492 100,698,629,592 Rls. 3,115,794 $
6 8 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 99,250,150 94,630,761,297 Rls. 2,977,505 $
7 8 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 214,974 93,509,925,699 Rls. 2,939,741 $
8 3 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 327,639 93,403,147,860 Rls. 3,069,858 $
9 1 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 99,242,870 90,097,451,930 Rls. 2,977,287 $
10 3 1395 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,822,218 89,927,477,151 Rls. 2,951,691 $
11 5 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 88,507,902 82,249,292,641 Rls. 2,654,985 $
12 6 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 208,199 80,261,287,128 Rls. 2,579,280 $
13 7 1395 پيرانشهر عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 222,374 79,023,731,126 Rls. 2,511,295 $
14 2 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 199,759 73,420,395,246 Rls. 2,421,870 $
15 9 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 142,464 63,611,956,386 Rls. 1,984,224 $
16 6 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 63,580,000 59,526,504,600 Rls. 1,907,400 $
17 9 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 57,610,000 55,395,299,700 Rls. 1,728,300 $
18 9 1395 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,315,777 55,395,128,805 Rls. 1,726,556 $
19 9 1395 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 374,184 53,805,982,971 Rls. 1,674,174 $
20 5 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 122,197 52,998,146,190 Rls. 1,707,452 $
21 4 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 53,640,600 49,410,601,422 Rls. 1,609,218 $
22 10 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,000,000 48,487,620,000 Rls. 1,500,000 $
23 12 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 506,225 46,574,515,549 Rls. 1,437,216 $
24 7 1395 پيرانشهر عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,987,494 39,074,593,820 Rls. 1,240,108 $
25 6 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 419,729 38,904,237,528 Rls. 1,246,316 $
26 10 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 407,335 37,619,011,910 Rls. 1,163,161 $
27 11 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 381,259 36,401,003,334 Rls. 1,124,576 $
28 2 1395 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 7,881,557 35,648,329,709 Rls. 1,175,861 $
29 5 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 383,664 35,232,957,013 Rls. 1,137,529 $
30 2 1395 پيرانشهر عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 325,918 34,580,290,190 Rls. 1,140,720 $
31 8 1395 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 261,181 34,012,159,539 Rls. 1,069,715 $
32 7 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 366,865 33,965,589,636 Rls. 1,079,369 $
33 8 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 351,431 33,190,128,261 Rls. 1,043,805 $
34 3 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 362,841 32,261,315,038 Rls. 1,059,627 $
35 3 1395 پيرانشهر عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 302,384 32,252,518,006 Rls. 1,058,362 $
36 2 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 388,161 32,175,132,582 Rls. 1,061,541 $
37 3 1395 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 957,363 31,036,229,995 Rls. 1,018,778 $
38 9 1395 پيرانشهر عراق 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 578,431 30,170,966,277 Rls. 938,709 $
39 3 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 32,640,000 29,805,868,800 Rls. 979,200 $
40 9 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 306,005 28,936,023,081 Rls. 901,357 $
41 12 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 327,724 28,561,250,880 Rls. 880,964 $
42 8 1395 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 244,114 26,998,007,487 Rls. 849,355 $
43 12 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,600,435 24,890,167,291 Rls. 768,013 $
44 7 1395 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 243,737 24,839,491,283 Rls. 788,061 $
45 3 1395 پيرانشهر عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 102,576 24,749,085,307 Rls. 812,817 $
46 12 1395 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 453,601 24,570,805,441 Rls. 758,223 $
47 7 1395 پيرانشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 55,912 24,186,996,900 Rls. 766,260 $
48 11 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,305,000 24,114,706,110 Rls. 745,155 $
49 10 1395 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 331,835 23,537,127,556 Rls. 727,600 $
50 4 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 273,347 23,152,225,040 Rls. 754,024 $
51 10 1395 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 550,033 22,416,808,611 Rls. 692,953 $
52 4 1395 پيرانشهر عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 89,181 21,924,284,395 Rls. 713,461 $
53 8 1395 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 435,362 21,793,064,168 Rls. 685,671 $
54 10 1395 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 167,493 21,724,396,603 Rls. 671,484 $
55 12 1395 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 273,684 20,848,344,725 Rls. 643,362 $
56 10 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 670,072 20,564,666,686 Rls. 635,723 $
57 10 1395 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 553,661 20,496,722,080 Rls. 633,733 $
58 12 1395 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 318,713 20,305,988,567 Rls. 626,657 $
59 2 1395 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 317,094 20,238,858,264 Rls. 667,548 $
60 11 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 643,031 19,755,348,873 Rls. 610,314 $
61 12 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 647,763 19,578,052,400 Rls. 604,190 $
62 9 1395 پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 36,591 19,239,544,110 Rls. 599,682 $
63 10 1395 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 167,087 18,930,529,029 Rls. 585,084 $
64 9 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 607,122 18,539,322,276 Rls. 577,238 $
65 8 1395 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 43,235 18,505,823,928 Rls. 582,628 $
66 9 1395 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 174,033 18,440,238,993 Rls. 574,364 $
67 12 1395 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 129,928 18,174,261,498 Rls. 560,885 $
68 10 1395 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 194,307 18,153,625,707 Rls. 561,043 $
69 8 1395 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 226,582 18,001,315,648 Rls. 566,454 $
70 7 1395 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,924,849 17,914,747,315 Rls. 567,551 $
71 1 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 196,185 17,562,405,620 Rls. 580,125 $
72 7 1395 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 221,079 17,403,973,455 Rls. 552,694 $
73 1 1395 پيرانشهر عراق 08081000 سيب , تازه 2,047,373 17,343,156,392 Rls. 573,235 $
74 12 1395 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 218,526 17,279,873,669 Rls. 533,270 $
75 1 1395 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 160,076 16,958,270,120 Rls. 560,272 $
76 11 1395 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 148,365 16,811,338,460 Rls. 519,345 $
77 8 1395 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,651,171 16,777,317,907 Rls. 528,357 $
78 9 1395 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 172,120 16,581,629,700 Rls. 516,360 $
79 9 1395 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 145,711 16,388,777,103 Rls. 509,992 $
80 11 1395 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 185,202 16,242,012,727 Rls. 501,798 $
81 7 1395 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 310,721 16,201,081,186 Rls. 514,322 $
82 1 1395 پيرانشهر عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 149,591 15,850,147,298 Rls. 523,576 $
83 8 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 520,388 15,702,951,998 Rls. 493,961 $
84 11 1395 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 137,628 15,630,020,472 Rls. 482,781 $
85 10 1395 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 345,200 15,625,951,951 Rls. 483,119 $
86 9 1395 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 198,128 15,524,294,643 Rls. 483,446 $
87 3 1395 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 319,788 15,379,099,728 Rls. 504,344 $
88 10 1395 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 183,179 15,265,239,328 Rls. 471,727 $
89 10 1395 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 146,389 15,242,031,418 Rls. 471,494 $
90 9 1395 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 319,531 15,177,950,175 Rls. 473,006 $
91 3 1395 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 181,822 15,064,290,348 Rls. 494,439 $
92 9 1395 پيرانشهر عراق 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 21,622 14,910,867,057 Rls. 464,581 $
93 1 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 496,657 14,570,954,795 Rls. 481,468 $
94 12 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,850,000 14,441,328,000 Rls. 445,500 $
95 12 1395 پيرانشهر عراق 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 49,430 14,417,710,380 Rls. 444,870 $
96 7 1395 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 109,019 14,331,366,451 Rls. 455,394 $
97 9 1395 پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 72,320 13,969,033,020 Rls. 433,920 $
98 12 1395 پيرانشهر عراق 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 121,780 13,812,596,522 Rls. 426,233 $
99 10 1395 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,060,387 13,673,463,552 Rls. 424,152 $
100 5 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 462,580 13,601,175,743 Rls. 439,190 $
مجموع کل
3,638,884,800,600 ريال
مجموع کل
115,839,256 دلار