آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,864,000 429,761,366,903 Rls. 14,101,527 $
2 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,250,000 127,360,022,300 Rls. 4,206,772 $
3 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 8,078,000 98,386,751,250 Rls. 3,067,875 $
4 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,890,000 60,898,224,810 Rls. 1,998,787 $
5 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 3,737,890 42,390,862,756 Rls. 1,403,578 $
6 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 2,778,000 36,844,421,250 Rls. 1,148,875 $
7 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,924,000 32,179,664,140 Rls. 994,160 $
8 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 832,500 30,022,818,346 Rls. 926,573 $
9 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 2,317,000 25,527,962,280 Rls. 787,780 $
10 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 407,000 14,555,679,600 Rls. 469,216 $
11 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 337,500 13,474,598,302 Rls. 416,371 $
12 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 454,860 12,517,948,915 Rls. 405,571 $
13 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 220,000 12,376,188,000 Rls. 396,000 $
14 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 929,760 11,477,937,878 Rls. 380,039 $
15 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 200,000 11,044,440,000 Rls. 360,000 $
16 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 250,000 9,856,275,000 Rls. 325,000 $
17 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 247,500 9,278,891,336 Rls. 305,339 $
18 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 668,000 7,352,164,080 Rls. 227,120 $
19 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 175,000 6,927,537,500 Rls. 227,500 $
20 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 229,320 6,421,053,912 Rls. 211,887 $
21 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 270,000 6,078,582,000 Rls. 199,800 $
22 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 215,460 5,942,825,550 Rls. 196,230 $
23 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 198,400 5,629,059,360 Rls. 184,512 $
24 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 100,000 5,495,400,000 Rls. 180,000 $
25 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 180,000 5,414,163,257 Rls. 172,052 $
26 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 125,000 5,022,875,000 Rls. 162,500 $
27 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 157,500 3,972,654,774 Rls. 125,212 $
28 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 3,933,940,928 Rls. 121,358 $
29 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 3,932,545,311 Rls. 121,358 $
30 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 3,636,798,038 Rls. 112,337 $
31 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 133,500 3,439,087,024 Rls. 106,132 $
32 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 90,000 3,363,855,768 Rls. 111,033 $
33 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 75,000 3,155,490,000 Rls. 97,500 $
34 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 165,600 2,951,079,570 Rls. 95,391 $
35 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 112,500 2,870,122,767 Rls. 89,437 $
36 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 112,500 2,523,690,450 Rls. 83,250 $
37 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 112,500 2,520,393,750 Rls. 83,250 $
38 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 90,000 2,254,755,150 Rls. 71,550 $
39 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 55,200 2,134,656,160 Rls. 70,460 $
40 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 1,736,985,278 Rls. 53,662 $
41 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 36,800 1,656,505,329 Rls. 51,619 $
42 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 42,840 1,577,148,090 Rls. 50,802 $
43 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 55,200 1,567,288,080 Rls. 51,336 $
44 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 55,200 1,555,275,456 Rls. 51,336 $
45 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 112,200 1,454,830,080 Rls. 44,880 $
46 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 112,200 1,454,426,160 Rls. 44,880 $
47 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 36,800 1,436,904,070 Rls. 46,973 $
48 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 140,000 1,374,922,836 Rls. 43,902 $
49 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 72,000 1,341,600,952 Rls. 41,474 $
50 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 55,200 1,022,019,174 Rls. 31,537 $
51 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 100,000 1,015,216,266 Rls. 31,359 $
52 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 52,800 975,857,298 Rls. 31,018 $
53 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 125,000 949,805,941 Rls. 30,198 $
54 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 95,000 876,803,659 Rls. 27,894 $
55 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 36,800 673,078,896 Rls. 21,198 $
56 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 36,800 666,878,817 Rls. 21,197 $
57 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 40,000 483,392,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
1,094,745,721,797 ريال
مجموع کل
35,434,597 دلار
[1]