آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,113,750 41,324,961,717 Rls. 1,276,828 $
2 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 108,000 5,981,580,000 Rls. 194,400 $
3 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 44,000 2,401,898,400 Rls. 79,200 $
4 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 42,840 1,590,402,525 Rls. 50,385 $
5 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 22,000 1,208,988,000 Rls. 39,600 $
6 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 42,840 1,164,275,040 Rls. 38,198 $
7 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 21,420 879,313,232 Rls. 27,146 $
مجموع کل
54,551,418,914 ريال
مجموع کل
1,705,757 دلار
[1]