آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 841,500 29,884,904,205 Rls. 931,255 $
2 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 841,500 29,645,463,931 Rls. 948,385 $
3 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 841,500 29,611,115,235 Rls. 931,255 $
4 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 643,500 21,284,102,070 Rls. 693,693 $
5 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 215,460 8,847,950,798 Rls. 273,054 $
6 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 6,954,483,585 Rls. 224,013 $
7 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 99,000 3,794,970,102 Rls. 125,466 $
8 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 3,543,937,320 Rls. 109,560 $
9 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 71,820 1,887,174,858 Rls. 61,903 $
10 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 1,772,974,485 Rls. 56,169 $
11 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 40,320 1,524,289,800 Rls. 47,300 $
12 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 1,340,870,160 Rls. 44,240 $
13 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 977,058,216 Rls. 30,728 $
14 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 20,000 156,785,066 Rls. 4,838 $
مجموع کل
141,226,079,831 ريال
مجموع کل
4,481,859 دلار
[1]