آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31028000 ک مخلوطکهاي اوره و نيترات آمونيوم به صورت محلول در آب يا آمونياك 40,008,566 586,301,508,830 Rls. 19,204,111 $
2 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 43,000,488 543,376,593,550 Rls. 17,694,270 $
3 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,506,853 519,234,358,965 Rls. 17,079,654 $
4 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,500,441 517,464,240,081 Rls. 17,077,016 $
5 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,499,684 516,375,696,420 Rls. 17,076,705 $
6 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 79,914,878 471,799,998,158 Rls. 15,294,020 $
7 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 60,317,736 450,986,322,470 Rls. 14,336,301 $
8 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 59,001,663 450,947,948,037 Rls. 14,042,395 $
9 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 13,849,604 389,691,191,020 Rls. 12,880,132 $
10 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 51,500,383 389,421,337,610 Rls. 12,257,091 $
11 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 67,977,244 364,610,217,859 Rls. 11,626,817 $
12 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 11,824,250 332,302,973,413 Rls. 10,256,415 $
13 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 39,900,080 296,496,826,565 Rls. 9,496,219 $
14 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 51,635,076 266,452,621,397 Rls. 8,737,585 $
15 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 40,879,740 258,760,004,757 Rls. 8,561,299 $
16 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 14,000,000 258,527,623,760 Rls. 8,216,734 $
17 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 23,562,769 257,308,889,724 Rls. 7,963,913 $
18 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 11,238,875 250,153,626,194 Rls. 7,724,186 $
19 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 42,705,716 243,311,084,372 Rls. 7,517,058 $
20 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 32,501,072 239,757,926,212 Rls. 7,735,255 $
21 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 8,400,000 237,168,422,400 Rls. 7,316,400 $
22 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 41,202,395 229,366,945,739 Rls. 7,181,987 $
23 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 53,500,000 228,561,630,000 Rls. 7,062,000 $
24 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 7,480,000 227,336,681,330 Rls. 7,015,240 $
25 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 7,845,750 223,750,686,811 Rls. 6,913,421 $
26 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 50,848,650 223,252,892,717 Rls. 7,366,292 $
27 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 18,250,000 205,443,464,870 Rls. 6,340,367 $
28 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 10,503,423 192,167,731,283 Rls. 6,313,167 $
29 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 10,284,832 180,773,477,336 Rls. 5,584,664 $
30 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 41,500,184 177,474,513,408 Rls. 5,478,024 $
31 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 29,991,737 175,137,487,120 Rls. 5,548,471 $
32 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 5,994,000 174,411,715,027 Rls. 5,754,062 $
33 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 30,864,468 170,957,062,080 Rls. 5,379,985 $
34 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 31,500,000 162,804,915,000 Rls. 5,229,000 $
35 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 37,999,427 162,186,733,552 Rls. 5,015,924 $
36 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 14,500,000 160,381,797,500 Rls. 4,955,500 $
37 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 9,033,131 158,055,832,956 Rls. 4,904,606 $
38 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 29,400,000 141,776,580,750 Rls. 4,663,050 $
39 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 9,765,268 136,065,991,188 Rls. 4,238,138 $
40 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 7,145,444 134,711,760,255 Rls. 4,197,805 $
41 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 7,000,000 131,032,126,680 Rls. 4,112,360 $
42 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 6,718,036 127,841,895,104 Rls. 3,946,712 $
43 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 5,015,354 126,851,938,450 Rls. 4,018,753 $
44 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,302,609 123,012,407,320 Rls. 4,065,182 $
45 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 14,579,440 119,718,583,817 Rls. 3,805,233 $
46 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,144,031 116,835,743,655 Rls. 3,609,495 $
47 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,866,500 116,661,100,013 Rls. 3,848,447 $
48 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 6,550,453 116,658,454,965 Rls. 3,746,859 $
49 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,822,000 116,372,635,344 Rls. 3,823,468 $
50 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 4,978,064 116,334,819,220 Rls. 3,663,858 $
51 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,148,963 103,069,640,100 Rls. 3,369,390 $
52 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 17,850,000 100,698,417,612 Rls. 3,111,433 $
53 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,113,150 100,231,911,350 Rls. 3,175,413 $
54 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 4,971,333 98,668,817,511 Rls. 3,251,139 $
55 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 40,000,000 95,797,440,000 Rls. 2,960,000 $
56 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 5,000,000 95,496,510,000 Rls. 3,030,000 $
57 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,855,217 92,596,480,338 Rls. 3,055,082 $
58 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,954,293 90,294,234,460 Rls. 2,939,694 $
59 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,000,000 89,933,700,000 Rls. 2,950,000 $
60 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,000,000 85,568,655,000 Rls. 2,715,000 $
61 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,516,112 84,437,093,651 Rls. 2,608,579 $
62 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29023000 تولوئن 5,000,000 84,050,970,000 Rls. 2,715,000 $
63 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,698,000 78,326,772,425 Rls. 2,590,010 $
64 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 9,427,035 78,223,056,912 Rls. 2,460,456 $
65 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 3,334,437 77,867,546,420 Rls. 2,571,678 $
66 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 9,049,469 75,865,146,365 Rls. 2,428,515 $
67 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 8,895,329 72,120,575,800 Rls. 2,387,150 $
68 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,980,000 71,524,315,937 Rls. 2,266,771 $
69 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 32,996,046 66,201,125,354 Rls. 2,111,746 $
70 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 7,968,380 64,739,878,350 Rls. 2,138,394 $
71 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 7,921,176 64,558,328,990 Rls. 2,125,727 $
72 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 9,292,818 60,554,067,375 Rls. 1,905,675 $
73 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 3,571,554 59,923,112,400 Rls. 1,978,640 $
74 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,000,000 58,479,801,000 Rls. 1,806,500 $
75 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,633,500 57,785,313,034 Rls. 1,852,178 $
76 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,683,000 57,724,162,834 Rls. 1,866,427 $
77 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,881,000 51,454,722,570 Rls. 1,691,045 $
78 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 1,154,000 46,989,147,400 Rls. 1,500,200 $
79 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,490,000 46,693,951,360 Rls. 1,440,460 $
80 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 2,000,000 41,292,999,400 Rls. 1,274,200 $
81 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 38,784,273,228 Rls. 1,198,377 $
82 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 4,028,764 34,041,487,618 Rls. 1,051,507 $
83 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 828,000 33,892,700,400 Rls. 1,076,400 $
84 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 33,331,500,180 Rls. 1,097,514 $
85 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 891,000 31,918,577,936 Rls. 986,034 $
86 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 792,000 30,378,033,679 Rls. 1,003,725 $
87 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 3,607,016 29,138,304,952 Rls. 945,980 $
88 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 717,750 28,155,347,771 Rls. 868,823 $
89 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 990,000 26,131,189,260 Rls. 858,330 $
90 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,000,000 26,023,823,500 Rls. 839,500 $
91 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 742,500 25,569,518,967 Rls. 845,424 $
92 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 814,000 25,344,153,705 Rls. 837,109 $
93 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29152100 اسيد استيك 3,090,597 25,122,084,430 Rls. 815,917 $
94 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,000,000 24,726,885,000 Rls. 795,000 $
95 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,012,000 24,682,482,660 Rls. 804,540 $
96 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 643,500 22,873,666,647 Rls. 712,135 $
97 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 522,000 21,997,497,600 Rls. 678,600 $
98 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 29173500 انيدريد فتاليك 500,000 19,678,750,000 Rls. 650,000 $
99 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 742,500 18,708,949,674 Rls. 590,287 $
100 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 594,000 18,516,554,823 Rls. 610,864 $
مجموع کل
15,306,570,691,262 ريال
مجموع کل
489,418,214 دلار