آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 49,500,000 620,057,438,550 Rls. 20,225,535 $
2 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 46,200,000 532,000,139,000 Rls. 17,348,100 $
3 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 25,300,000 320,148,287,250 Rls. 10,341,375 $
4 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 299,987,102,250 Rls. 9,891,750 $
5 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 275,584,481,700 Rls. 9,087,100 $
6 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,000,000 255,744,038,000 Rls. 8,261,000 $
7 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 200,000 5,816,650,224 Rls. 191,994 $
مجموع کل
2,309,338,136,974 ريال
مجموع کل
75,346,854 دلار
[1]