آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 622,440 23,172,274,347 Rls. 730,191 $
2 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 502,740 19,109,121,716 Rls. 591,205 $
3 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 9,881,923,590 Rls. 320,166 $
4 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 239,400 9,830,572,388 Rls. 303,394 $
5 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 263,340 9,719,152,347 Rls. 308,927 $
6 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 119,700 4,514,675,571 Rls. 140,421 $
7 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 95,760 3,929,450,682 Rls. 121,358 $
8 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 101,232 3,397,866,120 Rls. 110,088 $
9 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 119,700 3,258,436,370 Rls. 106,729 $
10 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 112,140 3,139,695,160 Rls. 103,615 $
11 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 1,321,658,936 Rls. 42,692 $
مجموع کل
91,274,827,227 ريال
مجموع کل
2,878,786 دلار
[1]