آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 544,500 20,771,905,980 Rls. 641,690 $
2 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 396,000 13,832,950,905 Rls. 438,237 $
3 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 11,648,940,226 Rls. 359,513 $
4 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 10,622,905,280 Rls. 328,679 $
5 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 246,600 8,686,602,730 Rls. 278,998 $
6 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 243,000 8,194,660,679 Rls. 264,548 $
7 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 6,825,771,225 Rls. 225,459 $
مجموع کل
80,583,737,025 ريال
مجموع کل
2,537,124 دلار
[1]