آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,000,000 501,874,500,000 Rls. 15,500,000 $
2 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 17,501,704 220,302,327,840 Rls. 7,201,776 $
3 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 23,300,000 172,156,943,000 Rls. 5,545,400 $
4 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 15,000,000 65,642,400,000 Rls. 2,025,000 $
5 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 5,000,000 39,430,462,500 Rls. 1,237,500 $
6 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 123,750 4,134,013,884 Rls. 132,132 $
7 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 1,966,088,556 Rls. 60,678 $
8 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 23,940 994,419,536 Rls. 30,728 $
9 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 892,986,948 Rls. 28,084 $
10 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 26209970 تفاله ، خاکستر وپسماندها حاو? عمدتا کبالت 250,000 802,275,000 Rls. 25,000 $
مجموع کل
1,008,196,417,264 ريال
مجموع کل
31,786,298 دلار
[1]