آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,534,500 55,072,226,554 Rls. 1,760,288 $
2 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,064,250 38,065,243,689 Rls. 1,196,732 $
3 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 981,000 34,033,540,266 Rls. 1,083,525 $
4 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 767,250 25,641,524,620 Rls. 835,511 $
5 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 594,000 22,031,904,510 Rls. 680,130 $
6 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 396,000 15,339,598,604 Rls. 473,660 $
7 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 445,500 14,895,759,384 Rls. 488,664 $
8 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 8,866,489,107 Rls. 273,898 $
9 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 173,250 5,996,409,810 Rls. 193,695 $
10 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 11,000 422,537,769 Rls. 13,941 $
مجموع کل
220,365,234,313 ريال
مجموع کل
7,000,044 دلار
[1]